ความหมายของ หวยวิ่ง ทุกคนเข้าใจกันดีรึยังครับ ไปชมกันนะ

ความหมายของ หวยวิ่ง สำหรับ หวยวิ่ง หรือการซื้อเลขวิ่ง คือ การเลือกเลขมา 1 ตัวจาก 0/9 มาทำการซื้อรางวัลแบบวิ่ง นั้นเอง

————————————————————————————————————–

ซื้อเลขวิ่งอย่างไรให้ได้รางวัล

สำหรับเค ล็ดลับการซื้อเลขวิ่งให้ ถูกรางวัลมี 2 แบบคือ

  1. ซื้อแบบเสริมกับเ ลขที่ซื้อตรงตามป กติที่เล่นถ้าคุณ มั่นใจว่าในงวดถัดไป ตัวอย่าง ซื้อ 3 ตัวตรงหรื อโต๊ดโดยซื้อเลขวิ่งเลขที่อยู่ในหลัก 3  ตัวนั้นด้วย เช่น ซื้อเล ขบน 978 และวิ่งบนเลข 9 / 7 / 8 ตัวใดตัวหนึ่งหรื อทุกตัว ถ้าออกรางวัลตามที่ซื้อก็จะช่วยเพิ่มกำไ รในงวดนั้นได้
  2. สำหรับเ ลข 2 ตัว ถ้ามั่นใจ ว่าในง วดนั้นมีเล ขเด่นมา 1 ตัวเลข ก็เอาไปซื้อแบบรูด 19 ประตู จะช่วยให้ได้ กำไรต่องวดเยอะกว่าแบบวิ่งปกติ

ถ้าเปรีย บเทียบหวยวิ่งกับ การซื้อแบบตรงจะมีสถิติการ ถูกรางวัลต่างกันดังนี้

  1. ซื้อแบบ3ตัวตรง มีโอกาสถูกรางวัลร้อยละ 0.4 ต่องวด
  2. ซื้อแบบ2ตัวตรง มีโอกาสถูกรางวัล 1 ใน 100 ต่องวด
  3. ซื้อแบบวิ่งเลข 3 ตัวตรง มีโอกาสถูกรางวัล 3 ใน 10 ต่องวด
  4. ซื้อแบบวิ่งเลข 2 ตัวตรง มีโอกาสถูกรางวัล 2 ใน 10 ต่องวด

จากการเปรี ยบเทียบการซื้อแต่ล ะแบบจะเห็นว่า การซื้อเลขแบบวิ่ง มีโอกาสถูกรา งวัลในแต่ละงวด มากกว่า โดยหวยวิ่งที่มีโอ กาสถูกรางวัลมากที่ สุดคือการวิ่งเลขแบบ 3 ตัว ซึ่งมีโอกาสถูกรางวั ลถึงงวดละ 3 ใน 10 เลยทีเดียว

เลขวิ่งกับเลขรูด 19 ประตู

นอกจากเ ลขวิ่งแล้วยังมีก ารซื้อเลขอีกแ บบหนึ่งที่อาศัยหลัก การวิ่งเลข แต่เอามาซื้อรา งวัลเป็น แบบเลข 2 ตัว แบบเลือกเลขมา 1 ตัวแล้วจับคู่สลับไปตั้งแต่ 0-9 จะทำให้ได้ชุดตัวเลขทั้งหมด 19 คู่ นิยมมากในการใช้เ ล่นหวยยี่กีเ พราะเป็นหวยที่มีการคาดเดาตัว เลขได้ค่อนข้างแม่ นยำจากสูตรคำนวณ ซึ่งจะทำ ให้ได้เลขเด่นในแต่ ละงวดออกมา

เช่น ในงวดถัดไปคำนว ณออกมาแล้ วมีเลขเด่นคือ 5 แต่ไม่อยากเอาไปซื้ อเลขวิ่งเพียง อย่างเดียว ก็เอามาซื้อแบบรูด 19 ประตูเพิ่ม ไปด้วย จะได้เป็นเลข 15, 51, 25, 52, 35, 53, 45, 54, 55, 56, 65, … , 59, 95 โ ดยเลขไหนที่เป็ นเลขซ้ำกับเลขเ ด่นจะมี การซื้อ เพียงชุดเดียว ซึ่งถ้าใน งวดนั้นออก รางวัลเป็น 35 คุณก็จ ะได้ราง วัลทั้งจากเล ขวิ่งและเลข รูดด้วย

หวยวิ่งมีราคาดีหรือไม่ดี

ราคาขอ งหวยวิ่งใ นแต่ละเว็บไซต์จะให้ราค าที่พอๆ กัน แต่อาจจะต่าง กันออกไปเพี ยงแค่หลั กทศนิยม

เช่น หวยไทยให้รา คาต่อบาทข องเลขวิ่ง 3 ตัวอยู่ที่บาทละ 3 บาท และวิ่ง 2 ตัวอยู่ที่ 4 บาท ซึ่งต่างจา กราคาของห วยที่ซื้อแบบ 3 ตัวตรงที่ให้ราค าบาทละ 750 บาทเลยทีเดียว

จะเห็นได้ว่าการซื้ อเลขแบบ วิ่งที่มีโอกาสถูกรางวัลเ ยอะมาก แต่ก็ให้ผลต อบแทน ที่น้อย ยิ่งแบบวิ่ง 3 ก็ยิ่งให้ราคาต่อบาทที่น้อยที่สุด หรือให้ราคาห่างกันถึง 250 เ ท่าเลยทีเดียว

เรื่องที่น่าสนใจ

หน้าแรก

หวยขูด คื ออะไ รรู้มั้ ยล่ะ จ้ะ

สลาก ออม สิ นคือ อะไร

ต้นตะเ คียน 3 พ่อ แม่ ลูก ไม่ เชื่อต้อ งเชื่อ

สูต รหวย ของเหล่ าเซีย น

เทคนิคหวยฮานอย เล่นไม่ยากหรอกน้าาา

แนวทาง เลขเด็ด หวยฮานอย เข้าจริงมั้ย

บาทละ 900 แทงขั้นต่ำ 1 บาท เท่านั้น จ่าย สูงสุดเลยตอนเนี้ย