ชาวบ้านมารำถวาย พญานาคราชพ่อปู่ศรีสุทโทและแม่ย่าศรีปทุมมา

เกิดภาพเหตุ ชาวบ้านมารำถวาย มาดูกันครับ

เ กิ ด เ ห ตุ ก า ร ณ์ ส ว ย ง า ม สุ ดน่ า ป ร ะ ทั บ ใ จ ข อ ง ก า ร ที่ มี ชาวบ้านมารำถวาย

พญา นาครา ชพ่อปู่ศ รีสุทโทและ แม่ ย่ าศรีป ทุมมา หลังจ ากเคยโ ชคดีก ลั บไป

นาคน้อยคำชะโนด รำถวาย พญานาค ราชพ่อปู่ ศรีสุทโธ และ แม่ย่ าศรีปทุ มมา คอหวยเ ล็งชูนิ้ วเห็น 50, 68

ส่วนแผงจำหน่ ายลอ ตเต อรี่หน้าเกาะ ค อหวย ยังตามต่อ 98, 89 เกลี้ยง แผงเห มือนเดิม

ผู้สื่อข่า วรายง าน จากวังนา คินทร์เ กาะ คำชะโนด ดิน แด นพญา น าครา ชพ่อปู่ ศรี สุทโธ และแ ม่ย่าศ รีปทุมม า บ้าน โนนเมื อง หมู่ที่ 11 ต. บ้าน ม่วง อ.บ้าน ดุง จ.อุด รธานี ว่า

วันนี้ นักท่อ งเที่ยวเดิ นทาง มาขอ พรข อโชคล าภจากพ่อปู่แ ละแม่ย่า เดินท างมาไ ม่ขาด สายสำห รับวันนี้ที่ บริเวณลาน บวงสร วง

หลังจ ากนักท่อง เที่ยวเข้า ไหว้พ่อ ปู่และแม่ ย่าแล้ว

ก็ต้อ งแวะไหว้ พ่อปู่แม่ ย่าที่ลานบวง สรวง

บางคนก็เดินทางมาแก้บนบ้าง นักท่องเที่ยวคณะหนึ่งที่เดินทางมาจากกรุงเทพมหานคร ได้มาตั้งโต๊ะบว งสรวงเปิดทรัพย์รับโชค

ให้ธุรกิจเจริญรุ่งเรือง

โดยมีพ่อจ้ำคำชะโนดได้พานำทำพิธีบวงสรวง หลังจากทำพิธีเสร็จแล้ว กลุ่มคนชอบตัวเลขไม่พลาดส่องขันน้ำมนต์ ทั้งนี้

คอหวยเสียงแตก

บางคนบอกว่าเห็นเลข 3-1-0 การมองเห็นไม่ตรงกัน

หลังจากพ่อจ้ำพานำทำพิธีเสร็จแล้ว ก็มีการรำถวายพ่อปู่แม่ย่า โดยนางรำนาคน้อยคำชะโนดคอหวยตามส่องการชูนิ้วของนางรำนาคน้อย

แต่ละคนจะมองเห็นการชูมือแล้วนำมาตีเป็นตัวเลขต่างกันบางคนฟันธงเลยมี 50, 05 และ 68, 86 ตามสายตาแต่ละคนถือว่าโชคใครโชคมัน

เรื่องของตัวเลขส่วนแผงจำหน่ายลอตเตอรี่หน้าเกาะคอหวยยังตามต่อ 98, 89 เกลี้ยงแผงเหมือนเดิม

เป็นไงกั น ครับ กั บ เ ห ตุ ก า ร ณ์ ช า วบ้านมา

รำ ถวาย กันคง ได้ที่ ขอหวยกันแล้วนะค้าบบบ

เรื่องที่น่าสนใจ

ห น้ าแร ก

หวย เด็ด ๆงวด16/11/63

ป ร ะ เ ภ ท ก า ร แ ท ง ห ว ย อ อ น ไ ล น์ ที่ ค น นิ ย ม

ชา ว บ้ า น พ า กั น ไ ป ข อ พ ร ไ อ้ ไ ข่ ที่ วั ด น้ำดิบ หลัง มีกระ แสถูกห วย