ชาวบ้าน แห่กันไปขอเลข เขี้ยวพญานาค 2ตัว ที่จังหวัดอุดรธานี

เขี้ยวพญานาค 2 ตัว ชาวบ้าน แห่กันไปขอเลข มากมายพร้อมยังช่วยกันระดมทุนเพื่อรวบรวมเงินมาบำรุงพื่นที่แห่งนี้ตามที่เคยโด่งดังเมื่อนานมาแล้ว

เกิดเหตุผู้คนมากมาย แห่กันไปขอเลข

วานนี้ เมื่อวันที่10 พ.ย. 2563 มีการรายงานกันมาว่า ที่วัดศรีสว่างวงศ์ บ้านหนองบัวบาน หมู่ที่ 5 ต. สุ่มเส้า อ. เพ็ญ จ. อุดรธานี ว่า ภายในบริเวณวัดกำลังมีการปรับปรุงบ่อน้ำเก่าที่ชาวบ้านเชื่อว่าบ่อน้ำดังกล่าวเป็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์พญานาคราช ที่ชาวบ้านให้ความศรัทธามานาน

โดยบ่อน้ำดังกล่าวเป็นบ่อน้ำธรรมชาติ ที่มีน้ำภายในบ่อผุดขึ้นมาจากดินเอง แต่ต่อมาบ่อน้ำหยุดผุดขึ้นมา แต่ชาวบ้านยังศรัทธาเชื่อถืออยู่ตลอดมา จึงได้สร้างพญานาคสองตัว ในบ ริเวณบ่อ ซ้าย ขวา

และจึงเกิดการที่ ชาวบ้านได้ ประชุมกั นเพื่อหา ระดมเงิน ทุนเพื่อ มาช่วยกั นทำนุ บำรุง ปรับปรุง ให้สวยงาม เป็น ที่น่าเชื่อถือดั งเดิ มอีกครั้ง โดยตั้งงบในกา รปรับปรุงไว้ป ระมาณ 500,000 บาท หากปรั บปรุงเสร็จ แล้วจ ะสวย งาม มาก ในระ หว่าง นี้อยู่ใน ระหว่า งการป รับปรุงให้ สวยง าม ช่างได้ ยกรูปปั้นพ ญานาคทั้ งสอง ข้างออกไ ปไว้อีกจุ ด แต่ คนที่มี ความเ ชื่อศ รัทธายังเ ดินท างมา กราบ ไหว้อยู่ประ จำ

สำหรั บคอ หวยนั้นไม่ ผิดหวัง มีคนม าส่องหา ตัวเลข ที่เขี้ยวพญา นาคทั้งสอ งตัวบังเอิญ ไปส่อง บริเว ณเขี้ ยวแล้ วเจ อเลขเด็ด

ตัวด้ าน ซ้ายส่ องเ ห็นเลข 3 ตัว คือ 154

ส่วนเลข 2 ตัว เห็นเลข 52 ส่วนอีกตัวเห็นที่เขี้ยวชัดๆ คือ 558 บางคนเห็นเป็น 658

ด้ า น ช่ า งที่ กำ ลั ง ป รั บ ป รุ ง บ่ อ น้ำ ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ บ อ ก ว่ า ก่ อ น จ ะ ทำ พิธิ บ วง สรวง เพื่อ ที่ จะปรับป รุง มี ชา วบ้าน ฝั นเ ห็นพญา นา คเ ก้าเศี ยร มาเ ล่นน้ำ ในบ่อ น้ำแห่ งนี้ที่ชา วบ้านใ น พื้นที่ นับ ถือกัน มา ก มาย ก่ อนวั นที่ชา วบ้าน จะย้ ายพญ านาค ออกจา กบริเวณ บ่อน้ำศัก ดิ์สิทธิ์ต ามควา มฝันของช าว บ้าน

–สาม าร ถซื้อ หวยออนไลน์ ได้ที่นี่น ะครับเ ว็บดีเรา มั่นใจด้ วยคุณภ าพเว็บหว ยที่ดีที่สุด–

เ รื่ อ ง ที่ น่ า ส น ใ จ