ต้นตะเคียน3พ่อแม่ลูก ให้โชคมาหลายรายชาวบ้านมีแววเชื่อถือ พากันไปกราบไหว้

ประชาชนชาวบ้านมากหน้าหลายตา ร่วมพิธีทำบุญสืบชะตา และ ปลุกเสกผ้ายันต์ ไอ้ไข่ วัดทุ่งขี้เสือ ด้านคอหวยไม่พลาดส่องเลขเด็ด “ต้นตะเคียน3พ่อแม่ลูก” ลุ้นโชคงวด 16 พ.ย. 2563

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2563 ที่ วัดทุ่งขี้เสือ หมู่ที่ 5 ตำบล ชมภู อำเภอ สารภี จังหวัด เชีย งใหม่ ประชาชน จากทั่ว ทุกสารทิศนับ พั นคน

เข้าร่ วมพิธีสืบชะตาห ลวง เทศมหาชาติ 13 กัณฑ์ และ

พิธีปลุ กเสกผ้า ยันต์ ไอ้ไข่ และรูป เหมือน องค์เล็ก “ไอ้ไข่ วัดทุ่งขี้เสือ”

ไอ้ไข่ https://tookhuay.com - ถูกหวย ทุกหวย รวยไปกับเรา หวยออนไลน์"

หลังจาก เสร็จพิธี ทางกรรมการ วัดได้ แจ กผ้ายันต์ ไอ้ไข่ ที่ผ่าน พิธีการ ปลุกเสก แล้วให้กับ ชาวบ้าน ที่มา ร่วมงาน ฟรีเพื่อ นำ ไ ป บู ช า เสี่ยงโชค เสี่ยงลาภ

ขณะที่ชา วบ้านส่วนหนึ่ งต่างได้ นำผ้า เจ็ดสีไ ปผูก ต้นตะเคียน3พ่อแม่ลูก 

บริเว ณด้าน หลัง วัด และ นำแป้ งโรยต้น ตะเคียน ก่อนใช้ โทรศัพ ท์มือถื อส่อ งห าเลขเ ด็ด

จากการ สอบถ าม ชาวบ้าน ที่ไปเสี่ยงโ ชคพู ดเป็นเ สียงเดียวกั น ว่า

ได้ส่อง ผ่ า น ก ล้ อ งโท รศัพท์มือ ถือที่ซูมเข้ าไปเห็นเลข 5 เหมือนกัน ทั้ง 2 ฝั่ง ของต้นต ะเคียน ขณะ เดีย วกัน

ก ลุ่มผู้สู งอายุอี กกลุ่ม นึงก็เห็น เลข 785 จึงเชื่อว่าต้นตะเคียน 3 พ่อแม่ลูก จะใ ห้โชคให้ลา ภในงวด ที่จะถึงนี้ จึงนำเลขเด็ด ไปหาซื้อเ ลขสลากกินแบ่งรั ฐบาลต่อไป

สำหรับ ต้นตะเคียน 3 พ่อแม่ลูก มีกา รขุดพบ ที่บ่อดินก ลาง ทุ่งนา หมู่ 12 ต.สันกำแพง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ จำนวน 3 ต้น

ซึ่งเจ้าขอ งบ่อดินได้ ถวายให้ พระม หาอภิ วัฒน์ กนฺตสีโล เจ้าอาวาส วัดทุ่ง ขี้เสือ ต.ชมภู อ.สารภี จ.เชียงใหม่ เมื่อ วันที่ 6 ตุ ล า คม 2560 ที่ ผ่ า น ม า

แ ล ะ มี ป ร ะ ช า ช น เ ค ย ถู ก ส ล า ก กิ น แ บ่ ง รั ฐ บ า ล

ไ ด้ นำ น้ำ แดงมาแก้ บนถวายไว้ เต็มโต๊ะ.

เรื่องที่น่าสนใจ

หน้าแรก

หวยใต้ดิน คืออะไร

จุ ด โ ช ค ล า ภเงินทองที่เข้ามาหา

ใ ส่ แ ห ว น ใ ห้รวย ใส่ยังไง

สถิติหวยออกประจำวันจันทร์นี้

พี่ไข่วัดเจดีย์

ต้ น ไ ม้ เ ส ริ ม โ ชคของคนต่างประเทศบ้าง

ถูกหวยรางวัลที่ 1

ประวัติความเชื่อแม่นางกวัก

หวยเด็ด เจ้าแม่มาเอง