ถูกหวยรางวัลที่ 2 2 ใบ หลัง ตรวจลอตเตอรี่ 18 ใบ ที่ขายไม่ได้เพราะเหตุอะไร!

พ่อค้า แม่ค้าเ จ้ามือ หว ย เฮบาน ถูกหวยรางวัล ที่ 2 2 ใบ หลัง ตรวจลอตเตอรี่ 18 ใบ ที่ขายไม่ ได้เพราะ มีเหตุต้อ งรีบไปดู ลูกชาย ที่เกิดป ระสบ อุบัติเห ตุขึ้น 

ได้มีการรายงานจากการรายงานของผู้สื่อข่าวแห่งนึงว่าเมื่อวันที่ 5 พ.ย. 2563 เมื่อเวลา 11.00 น. วัดบึงบาประภาสะวัต (คลองสิบหนองเสือ) ม.5 ต.บึงบา อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี

เว็บที่เรามั่นใจมาตลอดคือเว็บ tookhuay.

นายประสิทธิ์ อายุ 50 ปี พร้อมด้วย น.ส.ปัญณวีย์ อายุ 37 ปี ได้นำรูปปั้นไก่ ประทัด 10,000 นัด ชุดสังฆทาน อาหารคาวหวาน มาถวายไอ้ไข่วัดบึงบา

พร้อม ถวายสังฆ ทานแด่ พระภิกษุ สงฆ์หลังได้รับโชคใหญ่รางวัลที่ 2 จำ นวน 2 ใบ รับทรัพย์จำนวน 400,000 บาท ของง วดประจำวันที่ 16 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา

นายประสิทธิ์ เปิดเผยว่า ตนเอง และ ภรรย า มีอา ชี พ เป็น ผู้ขาย สลาก กิน แ บ่งรั ฐบาล กระทั่งเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2563 ทางบ้าน โทรมาแจ้งว่าลูกชายประ สบอุบั ติเหตุ ตนเ องจึง ต้อง เดินทา งไป ที่ จ.เพชรบูรณ์ 

เป็นการด่วน ทำ ให้สล ากกินแบ่ งของ ง วดป ระจำวันที่ 16 ตุลาคม 2563 ที่ตนเ องขาย เหลือ 18 ใบ โด ยเก็บ ไว้ห น้าโทรทัศ น์ภายใน ห้อง พักที่คล องแปด อ. หนองเสือ จ. ปทุมธานี

กระทั่ง ลูกชายอา การดีขึ้นออกจา กโรงพ ยาบาลได้วาน นี้จึงเดินทางก ลับมาบ้า นพักใน จ.ปทุมธานี

ก็พบว่า สลากกิน แบ่งรัฐบ าล ที่เหลือ ตนเอง วางไว้หน้ าโทรทัศน์จึ งนำมา ตรวจลอตเตอรี่ ก็พ บว่าจำ นวน 18 ใบ ในจำนวนนี้มีเลข 741540 งวดป ระจำ วันที่ 16 ตุลาคม 2563 จำนวน 2 ใบ ถูกรางวัลที่ 2 ได้รับเงิน 400,000 บาท

วันนี้ตนเอ งจึงนำรูปปั้ นไ ก่ใหญ่ ประทัด 10,000 นัด ชุดสังฆทาน อาหา รคาวหวาน มาถว ายไอ้ไข่วัดบึง บาพร้อมถ วายสัง ฆทานแด่ พระภิกษุสงฆ์ เพราะตน เองศรัทธาแ ละเชื่อในควา มศักดิ์สิทธิ์ ความเมตต าของ ไอ้ไข่ เพราะก่อนหน้านี้ต นเองเคยมากรา บไหว้และขอ โชคลาภจาก ไอ้ไข่วัดบึงบาบ่ อยครั้ง แต่ก็ได้โชคก ลับไปไม่มาก เท่า ครั้งนี้

เว็บที่เรามั่นใจมาตลอดคือเว็บ tookhuay.

เ รื่ อ ง ที่ น่ า ส น ใ จ