พากันไปดู รูปปั้นคล้ายช้าง ชาวบ้านมากมายนำแป้งมาทาขอหวยงวด16/11/63

ชาวบ้าน พากันไปดู รูปปั้นคล้ายช้าง ที่พบ บริเวณ แถวราง รถไฟ คาดเป็น ของเก่าแก่ จึงล องนำ แป้งมาทาและ ใช้ไฟ ส่องมี ตัวเลข โผล่อ อกมาจึ งพากันไ ปขอหวย

เรื่องราวของการพบเจอ รูปปั้นคล้ายช้าง มีตัวเลขโผล่ออกมาจริงๆ!!!!

ได้มีการรา ยงาน จากเห ล่าผู้สื่อข่ าวกันมาว่า ไม่นานมานี้เ มื่อวันที่ 30 ต.ค.2563 ได้ลงพื้นที่ บ้านเลขที่ 106 ซอยร่มเย็น หมู่ที่ 7 ตำบลอุโมงค์ อ.เมือง จ.ลำพูน หลังทราบว่าชาวบ้าน

ในซอ ยดังกล่า ว พบ รูปปั้นคล้ายช้าง ที่ข้างรางรถไฟ ก่อนที่ช าวบ้าน จะนำมา ใส่พานเพื่อตั้งบูชาโดยจุด ธูปเทียนเ พื่อขอ โชคลาภ

จา กการ สอบถาม คุณป้ารุจิราม มณีรัตน์ อายุ 63 ปี และนางอนงค์ ก๋องเจริญ อายุ 59 ปี ผู้ที่พบเห็น และ นำ มาตั้งใส่พาน ทราบว่า เมื่อหลาย เดือนก่อน ทางการรถไฟได้มา

ทำสะพานข้า มน้ำที่จุดดั งกล่าวโดยใช้ รถแบ็คโฮขุดดินที่ อยู่ด้านใต้น้ำขึ้นม าไว้ข้ างๆ ทาง รถไฟ ซึ่งเป็ นจุดที่พบ รูปปั้น คล้ายช้าง

จนกระทั่ง 2-3 เดือนที่ ผ่านมา มีฝน กจึงทำให้ส่ว นห ลังของ รูปปั้นคล้ายช้าง โผล่พ้นดินขึ้นมา ตอนแ รกๆ ก็ไม่ มีใครสนใจ จนกระทั่งเย็นวันนี้ เหมื อนมี อะไรมา ดลใจให้ไปขุดที่จุดดังกล่าว

และพ บรูปปั้นคล้าย ช้างจึงนำมาทำความ สะอาด แล้วก็นำ มาวาง ใส่พานก่อ นที่จะจุดธูป เทียน เครื่องสังเ วยมาถว ายและลงมือ ทาแป้งเพื่อ ขอโชคลาภ

ตนเองก็ไม่รู้ว่าช้า งที่ขุดพ บปั้นมาจา กปูนหรื อเป็นหินทรา ยแกะสลัก กันแน่ แต่ตัวช้างมีน้ำห นักหลา ยกิโลกรัม และบริเวณลำตัวส่วนใหญ่เกือบจะสมบูรณ์

แต่บริเวณ ด้านหน้า ช่วงงวงเกิดการแ ตกหักหายไป ส่วนตัวเ ชื่อว่าอาจ จะเป็นของโบราณ อายุหลายสิ บปี หรื อนับร้อยปี ตั้งใจมาดลใจให้ชาวบ้านเห็นเพื่อนำมาเก็บรักษาไว้

ทั้งนี้ เมื่อ ชาวบ้าน นำแป้ง ม าทา และ ใช้มือถื อส่อ งดูพบว่ ามีตั วเลขโผ ล่ออกม าคือ 63, 279 และ 275 และ ต่อ มาลูกหล านข องตนเ องได้นำไ ปโพสต์ ลงเฟ ชบุ๊ก

ทำให้ข่าวนี้ แพ ร่กร ะจายไป อย่างร วดเร็ว ทำให้คนที่ทรา บข่าวเริ่มทย อยมาของโ ชคลาภ ซึ่งห ากต นเองถูกรางวัลได้เ งินรางวัล มามากๆ ก็จะสร้างศาลถ วายให้อีกร อบนึงด้วย

เว็บหว ยออนไลน์ ที่เรามั่นใจมา ตลอดคื อเว็บ tookhuay.

เ รื่ อ ง ที่ น่ า ส น ใ จ