วิธีฝาก-ถอนเงินจากเว็บ หวยออนไลน์ อ้างอิงจากเว็บพนันที่เรามั่นใจ

วิธีฝาก-ถอนเงินจากเว็บ แทงหวยออนไลน์ ที่เรามั่นใจง่ายๆ หากเราเล่นได้จนหนำใจแล้วเราก็แคุ่อนได้ง่ายๆและหากต้องการเพิ่มก็ฝากได้ง่ายๆ

วิธีฝาก-ถอนเงินจากเว็บ ที่เรารับประกันและมั่นใจเสมอมา

สามาร ถซื้อ เลขดัง ห ว ย อ อ นไลน์ได้ที่ นี่นะครับเ ว็บดีเรามั่นใจ ด้วยคุณภ าพเว็บหวย ที่ดีที่สุด

หลัง จากที่ลู กค้า สมัคร สมาชิก เสร็จสิ้ นเป็นที่ เรียบร้อยแล้ว ใ ห้ ลู ก ค้ า ก ด ปุ่ ม ฝากเงิน

เลือก บัญชีธนาค ารของเ ว็ บ ที่ ต้ อ ง ก า ร โอ นเ พื่ อ เติ ม เ ค ร ดิ ต

เมื่อเลือ กบัญชีธ นาคารของเ ว็บแล้ว จะแ สดงเล ขบัญชี และ ชื่อ บั ญชีที่ลูกค้าจ ะโอนเข้าเพื่อเติ มเครดิต ขั้นต่ำค รั้งละ 20.- หากโอ นต่ำก ว่ายอดเงินขอ งลูกค้าจะ ไ ม่ เ ข้ า ร ะ บ บ และไม่สามา รถคืนได้ เมื่อโอนแล้ว คลิกปุ่มสีน้ำ เงินด่านล่าง

ห ลั ง จา กนั้น ร ะ บ บ จ ะ แ ส ด ง ตั วอ ย่ า ง กา รแ จ้งฝา กเงิน

เมื่อลูกค้ าโอนเรีย บร้อ ยแล้ว แจ้ง และ กรอ กราย ล ะเ อี ย ด ก า ร โอ น
เวลา วันที่การ โอนให้ค รบถ้วน ภา ยในเวล าที่กำหนด

ตรวจ สอบ ยืนยัน การเติมเ ครดิต แล้ว กดปุ่ม ส ถ า น ะกา รเติมเงิน

หน้าจ อจะแสด งยอดเ ครดิตที่เ ติมเงิน
ลู ก ค้ า ส า ม า รถเข้า เล่นเว็บ TOOKHUAY ได้ทัน ที

ส า ม า ร ถซื้อ เลขดัง หวยออนไลน์ได้ที่ นี่นะครับเว็บดีเรามั่นใจ ด้ ว ย คุ ณ ภ า พ เ ว็ บ ห ว ย ที่ดีที่สุด

เรื่องที่น่าสนใจ