หวยกล่อง​คืออะไร แปลกใหม่มั้ย มาดูพร้อมกันว่าคืออะไรกัน

หวยกล่อง​คืออะไร หลายคนคงยัง งง และสงสัยถึงสิ่งนี้ว่ามันคืออะไรกันนะและเล่นยังไงหรือแยกมาจากอะไร เราจะพาไปทำความเข้าใจกันะครับ

หวยกล่อง​คืออะไร

หว ย ก ล่ อ ง คือ การเอาตัวเลข 1-12 มาให้เด าว่า จะออกเล ขอะไร ออกราง วัล ทุก 45 นาที ตั้งแต่เวลา 09.00 – 22.00 น. ที่สำคัญอัตราการจ่ายเงินรางวัลให้มากถึง 11 เท่า

เช่น แทงเลข 100 บาท ห ากถูกรางวัลจะได้มากถึง 1,100 บาท แ ถ ม เ ล ข ร า ง วั ล ก็ มี ง่ า ย ๆ แค่ เ ล ข 1-12 เ ท่ า นั้ น

หวยกล่อง

ซึ่งวิธีการออกรางวัล เจ้ามือจะทำโดยการใช้ “ไพ่ผ่อง” เลือกเอาเลขใดเลขหนึ่งไปใส่ไว้ในกล่อง แล้วล็อคกุญแจแน่นหนา พอถึงเวลาก็จะจับหมายเลขในกล่องออกมา แล้วประกาศหมายเลข

ใครโชคดีก็รับทรัพย์กันไป หรือเจ้ามือบางรายก็ใช้

วิธีการนำเบอร์ 1-12 ม า ใ ส่ ก ล่ อ ง เ ข ย่ า เ สี่ ย ง ท า ย แ ล้ ว ใ ห้ เ ด็ ก เ ล็ ก ๆ จั บเ บ อ ร์ ใ ห้ แ ล้ ว แ ทง ต า ม  


ส รุ ป ไ ด้ ค ร่ า ว ๆ ว่ า

หวยกล่อง คือ กา ร พ นั น ช นิ ด ห นึ่ง ทำโดยการเอาตัวเลข 1-12 มาให้เดา แค่

ว่าจะออกเลขอะไร ออกรางวัลทุก 45 นาที ตั้งแต่เวลา 09.00 – 22.00 น. ส่วนสถานที่ในการเล่นหวยกล่องนั้นเอาเป็นว่ารู้กันเฉพาะในหมู่คนเล่น ว่าอยู่ตรงไหนกันบ้าง


อั ต ร า ก า ร จ่ า ย เ งิ น ร าง วั ล ให้ ม า ก ถึ ง 11 เท่า เช่น แทงเลข 100 บาท หากถูกรางวัลได้มากถึง 1,100 บาท แถมเลขรางวัลก็มีง่ายๆ มีแค่เลข 1-12 เท่ า นั้ น หรื อ จ ะ เ ล่ น เ พี ย ง แ ค่ สี แ ดง ห รื อ สี ดำ ก็ ได้

เ รื่ อ ง ที่ น่ า ส น ใ จ

ห น้ า แ ร ก

สลาก ออม สิ นคือ อะไร

ห ว ย มี กี่ แ บ บ ห ร อ

ต้ น ต ะ เ คี ย น 3 พ่ อ แม่ ลู ก ไม่ เชื่ อ ต้ อ ง เ ชื่ อ

หวยขูด คื ออะไ รรู้มั้ ยล่ะ จ้ะ