อภินิหาร พ่อปู่ชีปะขาว ที่ทุกคนควรได้อ่านและศึกษาเอาไว้ 1

พวกเราจะขอนำเรื่องเกี่ยวข้องถึงเรื่อง อภินิหาร พ่อปู่ชีปะขาว ที่เป็นพระอาจารย์ ของหมื่นสุนทรเทวา กันว่าปัจจุบันคนเคารพสักการะและประวัติ พ่อปู่ชีปะขาว


บทความก่อนจบในตอนที่แล้ว

สำหรับ วัด ศรีสุดาราม เป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดวรวิหารตั้งอยู่ริมคลอง บางกอกน้อย ฝั่งตะวันตก เลขที่ ๘๓ แขวง บางขุนนนท์ เขต บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร มีเนื้อที่ ทั้งสิ้น ๑๓ ไร่ ๑ งาน ๒๐ ตารางวา ประวัติ ความเป็นมา วัดนี้เ ดิมเป็นวัดโ บราณ ชื่อวัดชี ปะขาว หรือวัดชี ผ้าขาว บางทีเรียก วัดปะขาวก็ มี สันนิษฐาน ว่าสร้างมา แต่ครั้งสมัย กรุงศรีอยุธยา


พ่อปู่ชีปะขาว วัดศรีสุดาราม | https://tookhuay.com/ เว็บ หวยออนไลน์ ที่ดีที่สุด หวยหุ้น หวยฮานอย หวยลาว

ต่อมาในรัชกาลที่ ๑ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์

 สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสุดารักษ์ (แก้ว) ซึ่งเป็นพระพี่นางเธอ ของพระบาท สมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬา โลกมหา ราช ได้ทรงบูรณะป ฏิสังขรณ์มาแต่ในรัชกาลนั้น ครั้นล่วงมาน้ำได้เซาะตลิ่งพังเข้ามาจนถึงหน้าพระอุโบสถ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๔ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เจ้าพระยา ขุนมนตรีเป็นแม่กองสร้ างพระอุโบสถขึ้นใหม่ โดยเลื่อนขึ้น จากที่เดิม ทรงโปรดให้เจ้าพนักงาน ปักกำหนด เขตรอบโรงพระอุโบสถ ลงใหม่ใช้แทนวิ สุงคามสีมาเดิม โดยให้มีความยาว ๑๕ วา กว้าง ๗ วา แล้วโปรดให้ ลงเขื่อนหน้าวัด เพื่อป้องกันน้ำเซาะตลิ่ งจนเป็นผลสำเร็จ

ค รั้ น ก า ร ทุ ก อ ย่ า ง เ ส ร็ จ เ รี ย บ ร้ อ ย แ ล้ ว ได้ พ ร ะ ร าช ทาน นามวัดใหม่ ว่า วัดศรีสุดาราม ยกขึ้น เป็น พระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดวรวิหาร ทั้งนี้เพื่อเป็น อนุสรณ์ในสมเด็จเจ้า ฟ้ากรม พระศรีสุดารักษ์ ซึ่งเป็นสมเด็จ พระราชอัยยิกาเจ้า ของพระองค์ ทรงสถาปนา พระราชทานไว้ ตั้งแต่ วันจั นทร์ ขึ้น ๑ ค่ำ เดือน ๑๒ ปีเถาะ นพศกพุทธศักราช ๒๔๑๐ เป็นปีที่ ๑๕ ในรัชกาล (ปลาย รัชกาล) ตาม พระราช โองการพระราชทาน วิสุงคามสีมา ซึ่งมีหลักฐา นอยู่ในพร ะอุโบสถ (พระอุโบสถหลัง เก่าปรากฏเป็ นวิหาร อยู่หน้าพระ อุโบสถปั จจุบัน)

เ รื่ อ ง ที่ น่ า ส น ใ จ

หน้า แรก

เว็บ หวยนี้สมัครอ ย่างไ ร

ห ว ย ขู ด คื อ อ ะ ไ ร รู้ มั้ ย ล่ ะ จ้ ะ

ประเภท การ แท งห วย ออน ไลน์ ที่คน นิย ม