อภินิหาร พ่อปู่ชีปะขาว ที่ทุกคนควรได้อ่านและศึกษาเอาไว้ 1

พวกเราจะขอนำเรื่องเกี่ยวข้องถึงเรื่อง อภินิหาร พ่อปู่ชีปะขาว ที่เป็นพระอาจารย์ ของหมื่นสุนทรเทวา กันว่าปัจจุบันคนเคารพสักการะและประวัติ

ปลาย กรุงศรี อยุธยา ใน รัชสมัย สมเด็จ พระนารายณ์มหาราช “พ่อปู่ชีปะขาว” ซึ่ง เป็น ผู้ที่มีวิชา อาคม แก่ กล้าเก่ง ทางวิปัสสนา และ มีพลังจิต ท่านเป็น อาจารย์ ของ เจ้า พระยาโกษาธิบดี (ปาน) หรือ ออกพระวิสุทธิ สุนทร ราชทูต ของ สมเด็จ พระนารายณ์ มหาราช พร้อม ด้วย ออก หลวงกั ลยาราชไมตรี อุปทูต และ ออก ขุนศรีวิสา รวาจา ตรีทูต เดินทาง โดย ใช้ เรือกำปั่นในการ ไป เจริญพระราชไมตรี กับ กับ พระเจ้าหลุยส์ที่ 14 แห่ง ฝรั่งเศส แต่การ เดินทาง ดังกล่าว ก็ไม่ราบรื่น เมื่อเรือของคณะราชทูต ได้ เผชิญ กับ พายุหนัก และ เรือ ได้หลุด เข้าไปใน วัง-น้ำวน แต่ด้วย วิชาอาคม ของ พ่อปู่ชีขาว ได้ช่วยเหลือ เรือของ คณะ ราชทูต ให้หลุดออก มาจาก วัง น้ำวน ได้ อย่าง ปาฏิหาริย์ จน ทุกคนรู้สึก อัศจรรย์ใจ มาก จนเป็นที่ กล่าวขาน กันถึง ทุกวันนี้

ทั้งนี้ตาม หลักฐาน ทางประ วัติศ าสตร์ ได้เล่า ถึงวัด วัด หนึ่งที่ สร้างขึ้น ตั้งแต่ ครั้งสมัย ก รุงศรี อยุธยา นั่นก็ คือ วัด ศรี สุดารามวรวิห าร ซึ่ง ตา ม ป ระวัติศาสตร์ ได้เล่า ว่า ก่อนที่ จ ะเกิดการ เปลี่ยน แผ่นดิน ไปสู่ ช่วง พระเพทราชา ท่ าน ชีปะขาว ได้ใ ห้ ลูก ศิษ ย์ส่ง ที่บา งกอ กน้อ ย แล้ว ท่าน ก็หาย ตัวไปจาก ตรง นั้น จากนั้ น มาก็ ไม่มีใคร พบเห็น ท่า นอีก เลย เหล่า ลูกศิษย์ จึงร่ วม กั นสร้า งวั ดโด ยตั้งชื่ อว่า “วัด ชีปะขาวหาย” ซึ่ง เป็น วั ดศรีสุ ดาราม ใ นปัจจุ บัน 

สำหรับ วัด ศรีสุดาราม เป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดวรวิหารตั้งอยู่ริมคลอง บางกอกน้อย ฝั่งตะวันตก เลขที่ ๘๓ แขวง บางขุนนนท์ เขต บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร มีเนื้อที่ ทั้งสิ้น ๑๓ ไร่ ๑ งาน ๒๐ ตารางวา ประวัติ ความเป็นมา วัดนี้เ ดิมเป็นวัดโ บราณ ชื่อวัดชี ปะขาว หรือวัดชี ผ้าขาว บางทีเรียก วัดปะขาวก็ มี สันนิษฐาน ว่าสร้างมา แต่ครั้งสมัย กรุงศรีอยุธยา

ไปต่อที่ep.2


เ รื่ อ ง ที่ น่ า ส น ใ จ

หน้าแรก

ส ล า ก อ อ ม สิ น คื อ อ ะ ไ ร

เว็บ หวยนี้สมัครอ ย่างไ ร

สูต รหวย ของเหล่ าเซีย น