เจ๊อ๋อ 90 ล้าน คนจังหวัดอุดรธาณี ถูกหวยติดกัน ดวงดีจนชาวบ้านนับถือ

เจ๊อ๋อ 90 ล้าน คนจังหวัดอุดรธาณี ดวงดีโพ้ด แอดมินแอบอิจฉา ถูกทุกงวดจริงๆนะครับกับพี่ท่านนี้วันนี้แอดมินจะพาไปดูแกถูกอีกแล้วครับ

เว็บหวย เว็บหวยที่ดีที่สุด รวบรวมหวยออนไลน์ ซิ้อหวยไทย หวยหุ้น ได้มากมายมาให้แล้วครับที่ TOOKHUAY

ได้มีการรายงานมาจึงมีทีมผู้ข่าวสำนักต่างๆได้เดินทางไปที่ตลาดโคกผักหวาน ต.ห้วยเกิ้ง อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี จนได้เจอกับหญิงสาววัยกลางคนท่านนึงนั้นคือ เจ๊อ๋อ 90 ล้าน อายุ 48 ปี เป็นคนจังหวัดอุดรธาณี

เจ๊อ๋อไม่ได้เล่าถึงเหตุการณ์การซื้อหรือขอเลขอะไรมากนอกจากพูดคุย มีเพียงชาวบ้านเล่ามาให้

โ ด ย เ รี ย บ เ รี ย ง เ ห ตุ ก า ร ณ์ จ า ก ก า ร ส อ บ ถ าม ช า ว บ้ า น แ ถ ว นั้ น ม า ใ ห้ ไ ด้ ว่ า

เมื่อประมาณ 3 วันนี้ เจ๊อ๋อ นั่งอยู่ที่ร้านขายแหนมหมูและส้มผักกาดภายในตลาด พูดคุยกับแม่ค้า

พร้อมได้บอกและหยิบลอตเตอรี่ที่ถูกรางวัลเลขท้าย 2 ตัว 84 จำนวน 30 ใบ

และรางวัลเลขท้าย 3 ตัว 834 จำนวน 4 ใบ รวมถูกรางวัล 76,000 บาท มาโชว์ด้วยความ ปิติยินดี

โดยเจ๊อ๋อ เปิดเผยว่า ตนมักจะมานั่งเล่นที่ตลาดโคกผักหวาน ซึ่งเป็นตลาดเย็น พอพ่อค้าแม่ค้าขายสินค้าไม่หมด ก็จะให้เด็กไปเดินดู และเหมาสินค้า ไม่ว่าจะเป็นหมู เป็ด ไก่ ผักสด อาหารทะเล ผลไม้ ตน จะเหมาสินค้าทั้งหมด แจกชาวบ้าน พ่อค้า แม่ค้า บริเวณนี้ที่มาจับจ่ายซื้อของในตลาด

ถือว่าเป็นการทำบุญทางใจไปด้วยในการทำแบบนี้ เวลาทำบุญใส่บาตรตนนั้นมีน้อยแตกต่างจากคนอื่นๆจึงเลือกที่จะทำแบบนี้

นางพูลทรัพย์ แก้วพิลา อายุ 61 ปี แม่ค้าแหนมหมูและส้มผักในตลาด ได้กล่าวว่า เจ๊อ๋อ จะมานั่งเล่นที่ตลาดเป็นประจำแทบทุกวันเป็นนิสัย หากพ่อค้าแม่ค้าแผงไหนขายของไม่หมด หรือเหลือเยอะ เจ๊อ๋อก็จะไปช่วยเหมา โดยเหมาทุกร้าน นำไปแจกชาวบ้านที่มาซื้อกับข้าว โดยเจ๊อ๋อ จะเลือกชาวบ้านที่ ไม่ค่อยมีกิน ขายไม่ดี มีฐานะไม่ได้ร่ำรวย ซึ่งเจ๊อ๋อทำแบบนี้มานานมากๆแล้วตั้งแต่ก่อนถูกหวย 90 ล้าน

ทำให้เจ๊อ๋อเป็นขวัญใจพ่อค้าแม่ค้าในตลาดโคกผักหวาน วันไหนขายของไม่ดี ก็จะนึกถึงเจ๊อ๋อ อยากให้เจ๊อ๋อมาช่วยซื้อ

น อ ก จ า ก ช อ บ เ ห ม า สิ น ค้ า ที่ ต ล า ด แ จ ก ช า ว บ้ า น แ ล ะ พ่ อ ค้ า แม่ ค้ า ใ น ต ล า ด แ ล้ ว ยั ง ชอ บ ทำ บุ ญ ทำ กุ ศล ช่ วย เ ห ลื อ ก า ร สร้ า ง วั ด

เ รื่ อ ง ที่ น่ า ส น ใ จ

ห น้ า แ ร ก

เลขเ ด็ดเซียมซี รอบนี้ ที่ไหน คลิ๊ก

เว็บ หวยนี้สมัครอ ย่างไ ร

ป ร ะ เ ภ ท ก า ร แ ท ง ห ว ย อ อ น ไ ล น์ ที่ ค น นิ ย ม

สูตร หวยข องเ หล่าเซี ยน