เลขนำโชคดี เห็ดมือผี 107ดอก ในบ้านเลขที่107 ไม่เชื่อต้องเชื่อ

เห็ดมือผี 107 ดอก ผุดขึ้นในบ้านเลขที่ 107 อีก เชื่อเป็น เลขนำโชคดี งวดนี้ 107 มาแน่ กลับไปกลับมา ชาวบ้านแห่ตามซื้อกันระนาว

เลขนำโชคดี ของเห็ดมือผี 107ดอก ที่บ้านเลขที่ 107

เมื่อไม่น านมาก มานี้ ประมาณวันที่ 27 ต.ค.63 ขณะเวลา 17.30 น. ผู้สื่อข่าว รายงานว่าที่ โกดังเก็บวัตถุดิบการเกษตรของสหกรณ์การเกษตรสรรพยา ต.ตลุก อ.สรรพยา จ.ชัยนาท

เจ้าหน้ าที่ของส หกรณ์ต่างตื่นเต้น เพราะไ ปพบเ ห็ดหายาก ที่เรียกว่า เห็ดมือผี หรือ เห็ดปลาหมึก ที่มี เอกลัก ษณ์ปร ะจำตัวคื อกลิ่นที่เ หมือนเหมื อนซากศพ และรูปร่างคล้ายมื อผีหรือหนว ดปลาหมึก

โดยที่นี่ แ ตกต่างจากที่ อื่นๆที่เคยมี คนพบซึ่งป กติจ ะพบเพียง 1-2 ดอกใ นบ ริเวณ เดียวกัน แต่สำหรับที่นี่ เจ้าหน้าที่ช่วยกันนับ

ทั้งดอกที่ กำลังบานดอก ที่ร่วงโรย เน่า สิ่งกลิ่น และ ด อ ก ที่กำลั งตู มโ ผ ล่ พื้ น พื้ น ดิ น ไ ด้ ร ว ม ๆ แ ล้ ว จำ น ว น 107 ดอก ซึ่งถื อว่าน่าจะเป็นก ารพบเห็ดมือ ผีในบริเว ณเดียวกันจำ นวนมากที่ สุดในโลก

และ เป็นเรื่อง ที่บังเอิ ญอ ย่างไม่ น่า เชื่ อ ที่ จำ นวน 107 ดอก ของเห็ ดมื อผีไ ปตร งกั บบ้า นเลขที่ ของ สห กรณ์ คื อ 107 ทำให้ ทุกคน เ ชื่อว่าเห็ด มือผีที่เ กิดขึ้น

น่าจะมา ให้โชค จึง นำธูปมาจุ ดกราบไหว้ ขอโชคข อลาภให้ต นเองตามระเบียบ ซึ่ง ทุ ก ค นบอก ป็นเสียงเ ดียวกันว่า 107 เป็นตัวเลขที่ น่าอัศ จรรย์มาก

จบแล้วนะครับกับเรื่องราวเหตุการณ์ของ เลขนำโชคดี จากเห็ดมือผี ความเชื่อเก่าแก่

เว็บหวยออนไลน์ ในตอนนี้ มีมากมาย หลายเว็บแต่เว็บที่เรามั่นใจมาตลอดคือเว็บ tookhuay.

เ รื่ อ ง ที่ น่ า ส น ใ จ