แม่ย่านาคให้โชค ร่ำรวยเงินทอง ทำดาราชาวบ้านถูกหวยอื้อ

หล าย ๆ ท่าน คงจ ะเคย ฟัง เรื่อ งราง ของแ ม่ย่าน าคมากัน บ้าง พอส มคว รและ วันนี้ก็มี เรื่ องราวข อง แม่ย่านาคให้โชค มาใ ห้ ทุกคนไ ด้ชม กั นนะ ครับ

ด้าน นางสาว เบลล่า เผย แม่ย่านาคให้โชค ซื้อ เลขเด็ดถูก รางวัล ลอตเตอรี่
เบล ล่า ราณี ทำ แฟ นคลับ ทึ่ง

มอบโชค ดวง ชะตา หลังไปไหว้ “ย่านาค” แม่น าคพระโ ขนง ที่วัดมห าบุศย์ ขอ ให้ละค รดังๆ เลยถือ โอ กาสซื้อล อตเตอรี่เ สี่ยงโชค ปรากฏถูก รางวัลจริ งๆร้องเ ฮเสียง ดัง


ศุกร์ที่ 2 พฤศจิกา ยน 2561 เวลา 11.00 น.

หลังนาง เอก สาวสวย ชื่อดัง เบลล่า-ราณี แคม เปน มีโอก าสได้ไปไ หว้ “ย่านาค” แม่ นาคพ ระโขนง ที่วัดม หาบุศย์ เพื่อความ เป็น สิริมงคล ขอให้ คนรัก คนนิยม ชื่นช อบ ละคร ที่ออนแ อร์ไปแล้ววั นแรก โดย ตัวละครชื่อ “พิกุล” ที่เบลล่ า เล่น ได้ออก มาเขย่า ขวัญ วัน ฮาโลวี นตั้งแต่ เบร คแรก เลย นอกจ ากนี้ ส าวเบลล่า ยังไ ด้ถือโอกา สซื้ อลอต เตอรี่ เลขชุด 924 , 858 กับเลขท้าย 31 ไปลุ้นเสี่ย โชคด้วย

ล่าสุดเมื่ อวันที่ 2 พ.ย. อิน สตาแก รมส่ว นตัวสาว เบลล่า ราณี ได้โพส ต์ภาพและ ข้อคว ามว่า “ศาลย่านาคให้โชค ไหนใครถูกลอ ตเตอ รี่ยกมื อขึ้น  #58ให้โชค #4000 บาทห ารกั นทั้งบ้าน แต่จ ะถูกไ ม่ถูก ยังไ งคืนนี้ ก็ต้ องดูพิ กุล น๊าาา” โดยมี แฟน คลับจำ นวนไม่ น้อยซื้ อตามแล้วถู กราง วัลพา กันดีใ จยกใหญ่

จบน ะค รับกับเ รื่อง ราว แม่ย่านาคให้โชค ในวันนี้

เ รื่ อ ง ที่ น่ า ส น ใ จ