การ ขอโชคเจ้าปู่มุจลินทร์นาคราช ที่ชาวบ้านล่ำลือกันจะเป็นอย่างไร

ขอโชคเจ้าปู่มุจลินทร์นาคราช และชาวบ้านยังพากันไปขอ เลขเด็ด เจ้าแม่ตะเคียนทองทิพย์ อีกเพราะเชื่ออย่างสนิทใจว่าท่านทั้งสองให้โชคเรา

เรื่องราวในงวดที่ผ่านมานี้เองครับ กับการ ขอโชคเจ้าปู่มุจลินทร์นาคราช

โ ด ย เ ล่ า ให้เราฟังว่าเมื่อผลสลากกินแบ่งงวดประจำวันที่ 16 ธ.ค.ที่ผ่านมานี้เอง

มีป้ายทะเบียนรถยนต์ปริศนา หมายเลข ขง-7770 นครราชสีมา ที่มีคนนำมาวางไว้ใต้ตอตะเคียน และไม่ทราบว่าเป็นใครแต่หลังจากหวยออกไป 3 วัน ป้ายเลขทะเบียนรถดังกล่าวก็มีคนมาเก็บคืนเอาไป คาดว่าเป็นเจ้าของที่นำป้ายทะเบียนรถของตนเองมาวางเพื่อขอโชคลาภ เมื่อสมหวังแล้วก็มานำกลับคืน โดยตอนนั้นคอหวยมาขอโชคเจ้าแม่ตะเคียน เ มื่ อ เ ห็ น ป้ า ย ท ะ เ บี ย น รถดังกล่าว

ต่างพากัน นำโทรศัพท์มือถือมาถ่ายภาพนำไปเสี่ยงโชค ผลปรากฏว่าตรงกับรางวัลเลขท้าย 2 ตัว คือ 70 ทำให้คอหวยและนักท่องเที่ยวรวมทั้งชาว ต.กุดหมากไฟ อ.หนองวัวซอ มีโชคกันไปตามกัน

ข้ อ ห้ า ม ทุ ก ค น ก่ อ น ไ ป ไ ด้ ทั้งนี้ หากใครไม่ปฏิบัติตามก็จะไ ม่ อ นุ ญ า ต เข้าไปสักการะ

แ ล ะ ที่สำคั ญมากคือต้ อ ง ส ว มหน้าก า ก อ น า มั ยด้วย

  • เริ่มขั้นตอ น แ ร ก ไ ม่ ย า ก ค รั บ เ ร าจะแนะนำให้คร่าวๆ
  • ด้วยการการสะเดาะเคราะห์คลานลอดใต้หินตะเภาทอง ที่แบ่งกันเป็นกลุ่มคณะที่มาด้วยกัน
  • และจะฉี ด พ่ น ย า ฆ่ า เ ชื้ อ ทุ ก ค รั้ง
  • ก่อนไ ป อ ธิ ษ ฐ านกราบขอพรหลวงปู่หินหยก ขอโชคลาภหน้าที่การงานต่อองค์เจ้าปู่มุจลินทร์นาคราช ที่ประดิษฐานรอบสระโบกขรณี ที่ จ ะ ช่ ว ย ใ ห้ ห น้ า ที่ ก า ร ง าน และความรักมั่นคง
  • ต่ อ ด้ ว ย ก า ร ลู บ แ ป้ งขอเลขเด็ดตอตะเคียนพันปี “เจ้าแม่ทองทิพย์”
  • ที่ ใ ห้ โ ช ค แ ก่ ผู้ ที่ มี จิ ตเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนา

ปอลอ ปอลอ. อ่านก่อนจ้าๆ

เลขเด็ดโดนใจแล้ว เรามีเว็บหวยที่ดีที่สุด ซื้อหวยออนไลน์ แทงหวยออนไลน์ หวยออนไลน์ เว็บแทงหวยไทย ได้เลยครับ

เ รื่ อ ง ที่ น่ า ส น ใ จ

ห น้ า แ ร ก

สลาก ออม สิ นคืออะไรมาศึกษาพร้อมกันมั้ยล่ะ

เว็บ หวยนี้สมัครอ ย่างไ ร

เ ล ข อ อ ก ย้ อ น ห ลั ง วั น พุ ธ

ห ว ย อ อ น ไ ล น์ เ ล่ น ใ ห้ เ สี ย น้ อ ย ที่ สุ ด