คนคอนศรี หวังนายกฯ ให้โชค แห่ซื้อ สลากฯทะเบียนรถ-เครื่องบิน

นายกรัฐมนตรีถึงนครศรีธรรมราชแล้ว สลากฯทะเบียนรถ-เครื่องบิน ทั้งเลขรถ ปภ.ที่นั่งไปตรวจน้ำท่วม 1นข 2934 และเลขเครื่องบิน

สลากฯทะเบียนรถ-เครื่องบิน นายก

ชาวบ้า น จำ น ว น ม า ก ออ ก ม า ดู เ ล ข เ ฉยๆ แค่ หวั ง บ า ร มี ค ว า ม เ ป็ น นายกของลุงตู่จะมาให้โชคซับน้ำตาหลังน้ำท่วมบ้างสักนิดบ้างเพราะที่ผ่านมาลำบากมาก

โดย ลุงตู่ได้นำของมาแจกบ้างนิดหน่อยตามความสามารถ ณ ศูนย์ศิลปาชีพบ้านเนินธัมมัง ต.แม่เจ้าอยู่หัว อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช

เมื่อ ช่ ว ง ไ ม่ กี่ วั น ม า นี้ ป ร ะ มาณ วันที่ 7 ธ.ค.63 หลังจากที่พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและคณะติดตาม เดินทางถึงท่ าอ า ก า ศ ย า น น ค ร ศ รี ธ ร ร ม ร า ช

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช แ ล ะ หั ว ห น้ า ส่ ว น ร า ช ก า ร ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง ร่วมต้อนรับ และรายงานสถานการณ์น้ำท่วม

จากนั้นนาย ก รั ฐ มนตรีและคณะ ได้นั่งรถยกสูงทรานฟอร์เมอร์ของ ปภ. ทะเบียนหมายเลข 1นข 2934 กทม. เดินทางต่อไปตรวจติดตามสถานการณ์อุทกภัย และตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ พร้อมมอบสิ่งของผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช

ขณะที่ แผงหวยทั่ว จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยเฉพาะ อ.ทุ่งใหญ่ คึกคักมาก หลังนายกฯ เดินทางถึงนครศรีธรรมราช บรรดาคอหวยไม่พลาด หาซื้อ เลขป้ายทะเบียนรถ 2934 และหมายเลขเครื่องบิน 1124 ที่นายกฯ เดินทางมา

จ นเ ก ลี้ ย ง แ ผ ง ทั น ที ใ น ทุ ก ๆ แ ผ ง ข ณ ะ ที่ ต้ อ ง ห า ซื้ อ เ ล ข ส ลับ เลขใกล้เคียง ด้วยความหวังว่ารัฐจะช่วยเหลือบ้าง เพราะที่ผ่านมาก็ไม่เคยปกป้องแต่มาแก้ทีหลัง

เ รื่ อ ง ที่ น่ า ส น ใ จ

หน้า แรก

ประเภท การ แทงหวย ออนไลน์ ที่คน นิย

สูตร หวยข องเ หล่าเซี ยน

เลขออกย้อนหลังวันพุธ

เลขเ ด็ดเซียมซี รอบนี้ ที่ไหน คลิ๊ก

เว็บ หวยนี้สมัครอ ย่างไ ร