ดู ทะเบียนท้ายรถ ตู้ที่นำสรีระของหลวงพ่อรวย กลับไปที่วัดตะโก

19 ทะเบียนท้ายรถ 2 ตัว รถตู้ที่นำสรีระของหลวงพ่อรวย กลับไปที่วัดตะโก ตรงกับวันมรณภาพ วันที่ 19 ก.ค.60 ลูกศิษย์ขนลุกซู่ บอกหลวงพ่อมาให้โชคอีกครั้ง

ทะเบียนท้ายรถ ตู้ ที่ นำ ส รี ร ะ ข อ ง ห ลว ง พ่ อ ร ว ย

กลั บ ไ ป ที่ วั ด ต ะ โ ก ตร ง กั บ วั น ม ร ณ ภ า พ

วันที่ 1 ส.ค. ภายหลังการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล และรางวัลที่ 1 ออกเลข 756519 ปรากฏว่า ไปตรงกับเลขทะเบียน 2 ตัวท้าย ของรถตู้โตโยต้า สีขาว ทะเบียน 4 กฒ 6719 กรุงเทพมหานคร

ที่ลูกศิษย์ใช้นำศพหลวงพ่อรวย ปาสาทิโก หรือ พระมงคลสิทธาจารย์ จากรพ.วิชัยยุทธ เดินทางไปที่วัดตะโก ต.ดอนหญ้านาง อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา ภายหลังมรณภาพเมื่อเวลาประมาณ 21.00 นาฬิกา ของวันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2560 ด้วยอาการสงบ สิริอายุ 95 ปี 7 เดือน 10 วัน 76 พรรษา

ทั้งนี้ ก่อนหน้านี้ ได้มีข่าวฮือฮามาแล้ว เมื่อเลขทะเบียนรถตู้คันดังกล่าวไปตรงกับ

เลขวันมรณภาพของหลวงพ่อรวย วัดตะโก เกจิอาจารย์ชื่อดังของยุคนี้ คือเลข 19 ดังนั้น หลังการออกรางวัล ทำให้เหล่าศิษยานุศิษย์ต่างฮือฮา ว่า หลวงพ่อมาให้โชค

สำ ห รั บ สั ง ข า ร ห ล ว ง พ่ อ ร ว ย

ไ ด้ ตั้ ง ส ว ด พ ร ะ อ ภิ ธ ร ร ม 1 5 วั น

ที่ วั ด ต ะ โ ก จ า ก นั้ น ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร

จ ะ ป ร ะ ชุ ม ห า รื อ กั น อี ก ค รั้ ง

ว่ า จ ะ ดำ เ นิ น ก า ร อ ะ ไ ร

เรื่องที่น่าสนใจ

ห น้ าแร ก

มารู้จัก “หวยอ อนไลน์” หวยแนวใ หม่ตามโลกที่เปลี่ยนไปทุกวันในยุคสมัย 4.0

ป ร ะ เ ภ ท ก า ร แ ท ง ห ว ย อ อ น ไ ล น์ ที่ ค น นิ ย ม

เขี้ยวพญานาค ขอได้ไหว้ถึง โอ้โห