พญาเต่างอยศักดิ์สิทธิ์ เปิดปี2564ด้วย ความศักดิ์สิทธิ์ที่นี่ ตอน1

พญาเต่างอยศักดิ์สิทธิ์ มีการผ่อนปรนให้เปิดเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2563 ปีที่ผ่านมา ผู้คนจึงเริ่มแห่แหนกันไปอีกจำนวนมากพอสมควรอีกครั้งหลังซบเซา

ประวัติเรื่องเล่ากล่าวขานของ พญาเต่างอยศักดิ์สิทธิ์

ตำนาน พญาเต่างอย เล่าว่า เมื่อประมาณ 400 ปี ไทยได้ทำสงครามกับลาว ลาวพ่ายแพ้ จึงถูกกวาดต้อนมาอยู่ในประเทศไทย เมื่อมาถึงบริเวณลำน้ำพุง ลำน้ำขนาดใหญ่และมีเต่าอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก

บริเวณฝั่งแม่น้ำพุง ผู้คนสมัยนั้นได้พิจารณาเห็นว่า มีความอุดมสมบูรณ์และเหมาะสมจึงได้ตั้งถิ่นฐานที่อยู่อาศัย ตั้งชื่อหมู่บ้านว่า “บ้านเต่างอย” ตามสถานที่พบเห็นเต่าที่กำลังลอยริมฝั่งแม่น้ำเชื่อว่าจะมีความอุดมสมบูรณ์ ดังนั้น สัญลักษณ์ของอำเภอนี้จึงเป็นเต่า

และได้ตั้งชื่ออำเภอว่า อำเภอเต่างอย มาจนถึงทุกวันนี้หลังจากนั้นชาวบ้านและทางราชการต้องการที่จะสร้างสิ่งที่เป็นสัญลักษณ์ของอำเภอเต่างอยขึ้นมา

จึงได้ให้ช่างปั้นจากศูนย์ฝึกศิลปาชีพบ้านกุดนา

ขามมาสร้างรูปปั้นเต่ายักษ์ไว้บริเวณสวนสาธารณะหลังที่ทำการอำเภอเต่างอยลักษณะสำคัญของพญาเต่างอยคือเป็นเต่าขนาดใหญ่ เกล็ดบนหลังแต่ละเกล็ดมีรูปพระเกจิอาจารย์ประดับตกแต่ง

บนหลังพญาเต่างอยประดับดอกบัวปั้น ในดอกบัวมีสร้อยทอง พระ ของขลังต่างๆ บรรจุไว้พร้อมฉาบปิดแน่นหนาโดยผู้ที่ใส่เครื่องรางของขลังเหล่านั้นเชื่อว่าจะไม่เจ็บไข้ได้ป่วยและเชื่อว่าหากใครได้มาสักการะบูชาจะ

ทำให้อายุยืนยาวมี โ ช ค มี ล า ภ ก ลั บ บ้ า น ไปทุกคนค ว า ม เ ชื่ อ ส่ ว น ตั ว

ของแต่ละคนนั้น ไม่สามารถพิสูจน์ได้ แต่ไม่เชื่อก็ไม่ควรลบลู่ เพราะเคยมีชาวบ้านนำเลขจากใบเซียมซีไปเสี่ยงโชค แ ล ะ ไ ด้ ส ม ห วั งจึงทำให้คนแห่ไปกราบไหว้ขอพร พญาเต่างอย สกลนคร

ใ ห้ มี โ ช ค ล า ภ ค ว า ม สำ เ ร็ จ

ตำนานพญาเต่างอย

ดัง นั้ น จึ ง มี ผู้ เ ดิ น ท า ง ม า ก ร า บ ไหว้และขอโชคขอลาภกับพญาเต่างอยไม่เว้นวัน และหลายๆ คนก็ได้โชคได้ลาภกลับไปจริงๆ

ค า ถ า บู ช า พญาเต่างอย

ให้ค้าขายดี มีโชคลาภ จุดธูป 3 ดอก ท่องนะโม 3 จบ

อิ มั ง พั น เ ต พุทธ กัสสโป
เถโล มัยหัง พุทธัง ป ร ะ สิ ท ธิ เ ม
ธัมมัง ประสิทธิเม ยะเตมัยหัง
พุ ท ธั ง ปู เ ช มิ ( ก ล่ า ว 3 จ บ)

เลขเด็ดโดนใจแล้ว เรามีเว็บหวยที่ดีที่สุด ซื้อหวยออนไลน์ แทงหวยออนไลน์ หวยออนไลน์ เว็บแทงหวยไทย ได้เลยครับ

เ รื่ อ ง ที่ น่ า ส น ใ จ

สลาก ออม สิ นคืออะไรมาศึกษาพร้อมกันมั้ยล่ะ

ห น้ า แ ร ก

เว็บ หวยนี้สมัครอ ย่างไ ร

หวยออนไล น์ เล่นให้เสียน้อยที่สุด

เว็บ หวยนี้สมัครอ ย่างไ ร

เ ล ข อ อ ก ย้ อ น ห ลั ง วั น พุ ธ