พิธีแก้บน กำนัน ต.ทับปริก จ.กระบี่ และมีชาวบ้านอีกหลายคนโชคีจากที่นี่

เกิดเหตุการณ์ชาวบ้านรายนึง ถูกหวย 3 ใบ จึงทำการจัด พิธีแก้บน ต่างๆเพื่อทำตามที่ขอเอาไว้เบื้องต้น เรื่องของความเชื่อเป็นสิ่งที่มองข้ามกันไม่ได้จริงๆครับ

คือเมื่อวันที่ 7 ต.ค. 2563 จากเรื่องราวของ นายศุภชัย เกิดสุข อายุ 59 ปี กำนัน ต. ทับปริก อ. เมือง จ. กระบี่ ดวงเฮง

คน ดวงเฮง ถูกหวย รางวัลที่ 1 เลขชุด 3 ใบและได้มาทำ พิธีแก้บน ชุดใหญ่ หมายเลข 837893 งวดที่ 37 ชุดที่ 27

วันที่ 1 ต.ค.ที่ผ่านมา รับเงิน 18 ล้านบาท ท่ามกลางความดีใจของคนในครอบครัวและเพื่อนบ้าน

ที่ วัดคลอง ใหญ่ หมู่ 6 ต. ทับปริก อ. เมืองกระบี่ นายศุภชัย เกิดสุข กำนัน ต.ทับปริก ได้นำข บวนกลอ งยาว​พร้อมนา ง รำ ซึ่ ง เ ป็น เพื่อนบ้าน ในหมู่บ้าน

มารำ พิธีแก้บน ด้านหน้าศ าลา พ่อท่ านรอด

และพ่ อท่านทอง ซึ่งเป็นสิ่ งศักดิ์ สิทธิ์​ที่ประชาชนใน ต.ทับปริก ให้ความเคารพนับถือ พร้อมกับจุดประทัด 2 หมื่นนัดถวาย โดยมี นายชัยวุฒิ บัวทอง

นายอำเภอ​เมืองกระบี่ จ.กระบี่ เข้าร่วมในพิธี

กำ นัน​ ศุภ ชัย เปิดเผ ยว่า ก่อนที่ หว ย จะออ กในงวด ที่ผ่านม า

ตนได้มาบ นบาน กับพ่อ ท่านรอด และ พ่อท่า นทอง ซึ่งชาวบ้า นเล่ ากัน ว่าหลังจ ากมรณภ าพ​ ชาวบ้า นก็ได้นำ สังข ารของพ่อ

ท่านทั้ง 2 มาเผาบริเ วณดังกล่ าว ผ่าน มานับ 100 ปี สังขา รขอ งพ่อท่า นทั้ง 2 กลา ย เป็ น จอ มปลว ก

โผล่ ขึ้ นมา โด ยสั งขาร ของ พ่ อ ท่าน รอด สูงปร ะมาณ 2 เมตร

ส่วน พ่อท่ านท อง สูง ป ระม าณ 50 เซ นติ เมตร​ ซึ่งชา วบ้านเชื่ อว่าเป็นตั วแท นของพ่ อท่านทั้ง 2 และ

เป็ นสิ่ง ศัก ดิ์ สิทธิ์ ที่ชาว บ้า นเค าร พบูชา กำ นั น ศุภชัย​

กล่าวอีกว่า ตนจะ นำเงิ นร างวัลส่ วนหนึ่งที่ ได้จาก การ ถูกสลาก กินแ บ่งรัฐ บาล​ จัดสร้า งเ หรี ยญ ​ พ่ อท่า นรอ ด แล ะพ่อ ท่าน ทอง ที่ได้ บน บานไว้ โดย เงินรา ยได้นำ มา สร้า งเ มรุให้ กับวั ดที่ยัง ไม่มีต่ อไป หลังจา กทำ พิธีแก้บน จุด ประ ทัด 2 หมื่นนัด ชาวบ้ านก็ได้แ ห่กันไปดู เลขประทั ดนำไปซื้อ หวยงวดที่จะถึง ชุด แรก 8822 ชุดที่ 2 เลข บน 53 ล่าง 362 และ ขณะ ที่ทำพิธีไ ด้มีพ่ อค้าแม่ ค้า มาร อขา ยหวย เลขม งคลที่ต รงกับเ ลขปร ะทัดถูกคอ หวย กวาดซื้ อเ กลี้ย งแ ผง

เรื่องที่น่าสนใจ

หน้าแรก

สลาก ออม สิ นคืออะหยังน้อ

หวยยุค 4.0

ต้นตะเ คียน 3 พ่อ แม่ ลูก ไม่ เชื่อต้อ งเชื่อ