เลขโค้งสุดท้าย พาดาราคนนี้ รวยฉิวเฉียนดอย่างน่าตกใจเลยทีเดียว

งวดนี้ก็ไม่พลาดจริงๆสำหรับ มนต์สิทธิ์ คำสร้อย ดาราชื่อดังที่ล่าสุดนี้ก็พึ่งโชว์สลากกินว่าตนได้ถูกรางวัลอีกแล้ว แถมเลขที่ถูกเนี้ยซื้อ เลขโค้งสุดท้าย ด้วยนะครับ

เลขโค้งสุดท้าย พ า ร ว ย

ทางทีมงานและทุกๆคนคงรู้สึกยินดีกับเจ้าพ่อเลขเด็ด ม น ต์ สิ ท ธิ์ คำ ส ร้ อ ย 

อี ก ร อ บ ห ลั ง จ า ก เ จ้ า ตั ว ได้เดินทางไปทำบุญและได้เลขเด็ดมา ทำ ใ ห้ ง ว ด นี้ ถู ก ร า งวั ล แ บบโชคช่วยอีกครั้ง

ห ลั ง จ า ก ผ ล อ อ ก ม า แ ล้ ว

ทางด้านของ มนต์สิทธิ์ ได้โพสต์รูปตัวเองที่ถ่ายคู่กับเณรน้อยรูปหนึ่ง

พร้อมกับลอตเตอรี่หลายใบที่ถูกรางวัล พ ร้ อ ม กั บ ข้ อ ค ว า ม ว่ า  

“ขอบคุณน้องเณรบอกให้ไปซื้อ 78  รี บไ ป ค้ น ห า ซื้ อ ทั น ที

เ มื่ อ เ ช้ า ถ ว า ยสั ง ฆ ท า น สาธุ” 

การ จ่ า ย น้ อ ย เ ล ข อั้ น ไม่มี อัตราจ่ายหวย มีให้เล่นแค่ หวยออนไลน์รัฐบาล แถมเสี่ยง เพราะ ไม่รู้ว่าเจ้ามือจะชิ่งหาย เชิดเงิน ปัญหามากมาย เหล่านี้ไม่ควรจะเกิดขึ้นกับนักเล่นหวยไม่ว่าคนไหนก็ตาม เราจะขจัดหายให้หายไปได้

เ รื่ อ ง ที่ น่ า ส น ใ จ

ห น้ า แ ร ก

วิธีการแทงหวยหุ้นจีน โดยละเอียด

หวยหุ้น 10 คู๋ คืออะไรไปดูพร้อมกัน

ห ว ย วิ่ ง คื อ อ ะ ไ ร อ ย า ก รู้ มั้ ย ถ้ามันไม่ยาก

ต้นตะเ คียน 3 พ่อ แม่ ลูก ไม่ เชื่อต้อ งเชื่อ

ห ลั ก สู ต ร เ ซี ย น คำ น ว ณ หวยรัฐ

ห ว ย ขู ด คื ออะไ รรู้มั้ ยล่ะ จ้ะ

สลาก ออม สิ นคือ อะไร

หวยหุ้นไทยคืออะไร คลิ๊ก