สิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อ ที่ช่วยด้านเงินทอง เงินทองนั้น มีอะไรนะ

สำหรับ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อ ของจีนทั้ง 6 นั้น ประกอบไปด้วย จตุพุทธคีรี และพระกษิติครรภ์โพธิสัตว์ และเทพเจ้าอีก 2 องค์

สิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อ

เทพเจ้าแห่งโชคลาภและการคุ้มภัย

1. เท พ เ จ้ า ไ ท่ ส่ ว ย เ อี๊ ย  

เทพเจ้าผู้คุ้มครอง ชาวจีนเชื่อว่าเทพไท่ส่วยเอี๊ยคือเทพเจ้าผู้คุ้มครองดวงชะตา ดังนั้นผู้ที่เกิดในปีชงจึงต้องไหว้เทพไท่ส่วยเอี๊ยเพื่อให้คุ้มครองดวงชะตาและปัดเป่าอันตราย ชาวจีนให้ความสำคัญกับองค์ไท่ส่วยเอี๊ยทั้งในด้านการสักการะเพื่อความเป็นสิริมงคลและการผูกดวงเพื่อทำนายดวงชะตา สำหรับในไทยองค์ไท่ส่วยเอี๊ยนิยมสักการะในพิธีแก้ปีชง ต่อดวงชะตาและป้องกันภัย

รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ 006-7.jpg
2. เ ท พ เ จ้ า ไ ฉ่ ซิ ง เ อี๊ ย

ถือเป็นเทพเจ้าแห่งโชคลาภที่ชาวจีนนิยมกราบไหว้บูชา ซึ่งคำว่า ไฉ่ซิง แปลว่า ทรัพย์สิน หรือ สิริมงคล และ เอี๊ย หมายถึงเทพเจ้า องค์ไฉ่วิงเอี๊ยนิยมสักการะและกราบไหว้ในเทศกาลสำคัญ ๆ ต่าง ๆ เช่น ตรุษจีน โดยมีความเชื่อว่าการได้ตั้งโต๊ะรับองค์ไฉ่ซิงเอี๊ยที่เสด็จลงมาจากสวรรค์และส่งเสด็จกลับสวรรค์จะทำให้ชีวิตในปีนั้นราบรื่นและเจริญรุ่งเรืองทางด้านโชคลาภ การสักการะองค์ไฉ่ซิงเอี๊ยในไทยสามารถทำได้หลายที่ ทั้งในพุทธสถานแบบจีนและแบบไทย

รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ %E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99.jpg

จตุพุทธคีรี ในจีน

3. พระมัญชุศรีโพธิสัตว์

พระโพธิสัตว์ผู้สถิต ณ อู่ไถซาน อันเป็นภูเขาทางทิศเหนือ ทรงเป็นพระโพธิสัตว์ผู้เป็นเลิศทางปัญญา มักจะปรากฏองค์พร้อมกับพระสมันตภัทรโพธิสัตว์ ถือเป็นพระโพธิสัตว์ที่ชาวจีนเคารพนับถือในฐานะองค์พระโพธิสัตว์ตัวแทนแห่งปัญญา

4. พระกษิติครรภ์โพธิสัตว์

พระโพธิสัตว์ผู้สถิต ณ จิ่วหัวซาน อันเป็นภูเขาทางทิศใต้ ถือเป็นองค์พระโพธิสัตว์ผู้เป็นเลิศทางการโปรดสัตว์ในยมโลกให้พ้นทุกข์ ชาวจีนเคารพนับถือองค์ตี้จั้งหวางผูซ่าในฐานะองค์พระโพธิสัตว์แห่งความกรุณา การได้เคารพสักการะองค์พระกษิติครรภ์โพธิสัตว์จะนำมาซึ่งความสงบร่มเย็นแก่ชีวิต

5. พระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์

พระโพธิสัตว์ผู้สถิต ณ ผู่โถวซาน อันเป็นภูเขาทางทิศตะวันออก เป็นองค์พระโพธิสัตว์ผู้เป็นเลิศทางด้านเมตตา ถือเป็นองค์พระโพธิสัตว์ที่ทั้งชาวจีนและชาวไทยให้ความเคารพนับถือเป็นอย่างมาก ชาวจีนเชื่อว่าการได้เคารพสักการะองค์พระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์จะนำความเป็นสิริมงคลมาสู่ชีวิต

6. พระสมันตภัทรโพธิสั ตว์

พระโพธิสัตว์ผู้สถิต ณ เอ๋อเหมยซาน หรือ เขาง้อไบ๊ อันเป็นภูเขาทางทิศตะวันตก เป็นองค์พระโพธิสัตว์ผู้เป็นเลิศทางด้านจริยาและมหาปณิธาน บางตำราเรียกว่า พระโพธิสัตว์แห่งมนตรา ชาวจีนเชื่อว่าการได้สักการะองค์ผู่เสียนผู่ซ่าจะนำมาซึ่งความเจริญรุ่งเรือง สิริมงคลและปร ะสบผ ล สำ เ ร็ จ ต า ม ป ร า ร ถ น า ในประเทศไทยพระสมันตภัทรโพธิสัตว์มักจะปรากฎรูปเคารพเคียงคู่กับพระมัญชุศรีโพธิ สั ตว์

เ รื่ อ ง ที่ น่ า ส น ใ จ

ห น้ า แ ร ก

เล ข เ ด็ ด เ ซี ย ม ซี ร อ บ นี้ ที่ ไ ห น

ชาวบ้านพากันไปขอพรไอ้ไข่ที่วัดน้ำดิบหลังมีกระแสถูกหวย

ประเภท การ แทงหวย ออนไลน์ ที่คน นิยม

สู ต ร ห ว ย ข อ ง เ ห ล่ า เ ซี ยน

เลขเ ด็ดเซียมซี รอบนี้ ที่ไหน คลิ๊ก

ป ร ะ เ ภ ท ก า ร แ ท ง ห ว ย อ อ น ไ ล น์ ที่ ค น นิ ย ม