หลวงปู่หลิว ปณณโก แห่งวัดไร่แตงทอง ขอเงินขอพรกันเต็ม

หลวงปู่หลิว ปณณโก แห่งวัดไร่แตงทอง จังหวัดนครปฐม มีประวัติมาอย่างยาวนานและเป็นที่เคารพกราบไหว้ ศรัทธากันแพร่หลาย เรื่องโชคลาภ ขอเงิน ขอพรขออะไรก็มีคนโชคดี

หลวงปู่หลิว ปณณโก ปร ะ วั ติ ค ร่ า ว ๆ ข อ ง ท่ าน ฉ บั บ ย่ อ ใ ห้ ทุ ก ค น อ่ า น ไ ด้ ง่ า ย ขึ้ น

พระเกจิอาจารย์ผู้ทรงพุทธาคม หรือที่เรารู้จักกันดีในนาม “หลวงปู่หลิววัดไร่แตงทอง” มีชื่อเดิมคือ “หลิว แซ่ตั้ง”

เกิดในสมัยพ.ศ. 2448

สถานที่เกิดท่านเกิดคือที่จังหวัดราชบุรี ท่านนั้นเก่งมีความสามรถหลายทาง มีความรู้ความสามารถในเรื่องของช่างไม้ และความรู้เกี่ยวกับยาสมุนไพรเป็นอย่างดี เพราะอะไรน่ะหรือจะบอกให้ฟังค้าบ

หลวงพ่อหลิ วมีลักษณะเด่นเลยคือ ท่านมีความจำเป็นดีมาก ทำให้ท่านได้กลายเป็นหมอยาประจำหมู่บ้าน แต่แล้วชะตาชีวิตก็นำพาให้ท่านต้องเข้าป่าไปศึกษาวิชาอาคมกับพระอาจารย์ชาวกะเหรี่ยงอยู่ถึง 3 ปีเต็มได้ ก่อนจะกลับมาปราบโจรผู้ร้ายที่รังแกครอบครัว

และท้ายที่สุดท่านก็ได้ตัดสินใจบวชเป็นพระภิกษุอยู่ที่วัดโบสถ์ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี บ้านเกิดของท่านนั่นเอง และได้รับฉายาว่า “ปณณโก”

ค ว า ม เ ลื่ อ ม ใ ส ศ รั ท ธ าข อ ง ช า ว บ้ า นที่ มี ต่ อ ท่ า น

เริ่มมาจากการที่ท่านเป็นพระสงฆ์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมาโดยตลอด

มีความเมตตาต่อผู้อื่น ทั้งยังเปี่ยมไปด้วยพุทธาคมอันแก่กล้า และท่านเป็นผู้สร้างและปลุกเสกวัตถุมงคล “พญาเต่าเรือน” เครื่องรางของขลังที่มีอานุภาพแรง

ให้คุณในด้านเมตตามหานิยม และส่งผลในเรื่องของโชคลาภอีกด้วย

ทำให้ในปัจจุบันมีผู้ศรัทธานิยมบูชาหลวงพ่อหลิวและพญาเต่าเรือนเป็นจำนวนมาก

ค า ถ า ค ร อ บ จั ก ร ว า ล ห ล ว ง ปู่ ห ลิ ว

และการบูชาพญาเต่าเรือนนั้น เป็นพุทธคุณครอบจักรวาลตามแต่จะอธิษฐาน ทั้งนำพาโชคลาภและทรัพย์สินเงินทองมาให้ ช่วยให้ทำมาค้าขายดี ช่วยป้องกันอันตรายแคล้วคลาดปลอดภัย ช่วยหนุนดวงให้ดีขึ้น เป็นเมตตามหานิยมคนรักคนหลงคนชื่นชอบ

ค า ถ า บู ช า ห ล ว ง ปู่ ห ลิ ว

เริ่มจากตั้งนะโม 3 จบ แล้วระลึกถึงคุณพระรัตนตรัยและคุณบารมีของหลวงปู่หลิววัดไร่แตงทอง แล้วตามด้วยบทสวด 1 จบ ดังนี้

จะขอลาภหลวงปู่หลิวจะมะหาเถรา
สุวรรณณะมามา ระชะมามา เพชรชะมามา
อาหาระมามา ขาทะนียะมามา โภชะนียะมามา
สัพเพชะนา พะหูชะนา สัพพะบูชา ภะวันตุเม
นะชาลีติ อาคัจฉัยยะ อาคัจฉาหิ

ค า ถ า บู ช า พ ญ า เ ต่ า เ รื อ น

ห ลั ง จ า ก ส ว ด ค า ถ า บู ช า ห ล ว ง พ่ อ ห ลิ ว แล้ว ให้ตามด้วยคาถาบูชาพญาเต่าเรือน 5 จบ หรือ 9 จบ

ตั้งนะโม 3 จบ ด้วยจิตใจบริสุทธิ์แล้วท่องตามด้วย

“นะมะพะทะ นาสังสิโม สังสิโมนา สิโมนาสัง โมนาสังสิ นะอุทะกะ เมมะอะอุอะ” 

เมื่อสวดคาถาทั้งสองบทจบเรียบร้อยแล้ว ให้ตั้งจิตอธิษฐานตามที่ปรารถนา สำหรับการสวดคาถาขอลาภขอพรจากหลวงปู่หลิวนั้น จะต้องสวดด้วยจิตศรัทธาตั้งมั่นและมีสมาธิที่แน่วแน่จึงจะเห็นผลคาถาบูชาหลวงปู่หลิว

เ รื่ อ ง ที่ น่ า ส น ใ จ

หน้า แรก

เลขเ ด็ดเซียมซี รอบนี้ ที่ไหน คลิ๊ก

สูตร หวยข องเ หล่าเซี ยน

เลขออกย้อนหลังวันพุธ

เว็บ หวยนี้สมัครอ ย่างไ ร