หวยรัฐบาล เล่นไม่ยากเข้าใจความหมายก่อนว่าคืออะไรเล่นยังไง 2

หวยรัฐบาล หรือ สลากกินแบ่งรัฐบาล นั้นมีวิธีการเล่นที่ไม่หลากหลายมากแตกต่างจากเหล่าหวยหุ้นที่มีมากมายหลายชนิด และหลายเวลา ตอน 2

ต่อตอนที่ 2 กันครับถัดต่อจากตอน1ของ เรื่องราว หวยรัฐบาล

 • หว ย วิ่งล่ าง คือ การแ ทงเลขตั วหนึ่งตัว ใดก็ได้ให้ ตรงกั บผลร างวัลเล ขท้าย 2 ตัว ตั วเลข ที่สาม ารถแทงก็คือ 0-9 เช่น ผลรางวัลสลา กกิน แบ่งรัฐบ าลเ ลขท้าย 2 ตัว คือ 46 ในการแทงหวยวิ่ งล่าง ให้ถูกสามารถแทงได้ 2 แบบคือ วิ่งบน 4 และ วิ่งบน 6
3) วิธีการเล่น หวย รัฐ บาล แบบเลขสามตัวหน้าและสามตัวหลัง
 • หวย 3 ตัวหน้า คือ การแทงเลขให้ตรงกับผลรางวัลเลขหน้า 3 ตัว ในการออกสลากกินแบ่งของรัฐบาล ซึ่งมีอยู่ 2 รางวัล ตัวเลขที่สามารถแทงก็คือ 000-999
 • หวย 3 ตัวหลัง คือ การแทงเลขให้ตรงกับผลรางวัลเลขท้าย 3 ตัว ในการออกสลากกินแบ่งของรัฐบาล ซึ่งมีอยู่ 2 รางวัล ตัวเลขที่สามารถแทงก็คือ 000-999

เงินรางวัล ของ หวยรัฐบาล หรือ สลาก กินแ บ่งรัฐบาล

โดยที่กอ งสลากได้กำ หนดรางวั ลของสลาก กินแ บ่งรัฐบาลออก เป็น

 • รางวัล ที 1 รางวัล ละ 6,000,000 บาท
 • รางวัล ที่ 2 รางวัล ละ 200,000 บาท
 • รางวัล ที 3 รางวัล ละ 80,000 บาท
 • รางวัล ที่ 4 รางวัล ละ 40,000 บาท
 • รางวัล ที่ 5 รางวัล ละ 20,000 บาท
 • รางวัล ข้างเคียงรางวัล ละ 100,000 บาท
 • รางวัล เลขห น้า 3 ตัว รางวัล ละ 4,000 บาท
 • รางวัล เลขท้ าย 3 ตัว รางวัล ละ 4,000 บาท
 • รางวัล เลข ท้าย 2 ตัว รางวัล ละ 2,000 บาท

สำหรับ หว ยรัฐบาล หรือ สลาก กินแบ่งรัฐบาล หลังจากไ ด้อ่านโพส นี้คงได้เรียนรู้อ ะไรเพิ่มขึ้นไม่มา กก็น้อยนะ ครับและทุกคนสาม ารถไปเล่น หวยออนไล น์ ในเว็บที่เรามั่นใจได้ที่ เว็บนี้คลิ๊กเลย

เรื่องที่น่าสนใจ

ห น้ าแร ก

หวย เด็ด ๆงวด16/11/63

ป ร ะ เ ภ ท ก า ร แ ท ง ห ว ย อ อ น ไ ล น์ ที่ ค น นิ ย ม

เขี้ยวพญานาค ขอได้ไหว้ถึง โอ้โห

หวยยี่กี กว่าจะรู้จริงฟัง มาเยอะ ต้อง อ่านเอง