เคล็ดลับ การเก็บเงินเสริมดวงหวย นั้นทำไม่ยากอย่างที่คิดจริงๆด้วย

การเก็บเงินเสริมดวงหวย สำคัญในชีวิต บางคนใช้จ่ายหนักอาจต้องเคล็ดลับการเก็บเงิน เพราะการเก็บเงินนั้นแถบจะบอกถึงความมีวินัยในตัวคุณเองได้ ว่าจะร่ำรวย เจริญมั้ย

แล ะ วั น นี้ เ อ ง เ ร า ก็ อ ย ากจะนำเสนอถึงเรื่อง การเก็บเงินเสริมดวงหวย

เค ล็ ด ลั บ ง่ าย ๆ ดั ง นี้

ทิศ ท า ง ที่ ดี ที่ สุ ดต้ อ งจัดวางอย่างคิดไว้เป็นอันดับแรกก่อนตัดสินใจอย่างอื่น

กา ร ใ ห้ ล ม ส า ม า ร ถเ ข้าสู่ตัวบ้านได้และออกได้นั้นสำคัญมาก

โดยการเจาะเป็นช่องหน้าต่าง หรือประตู ก็ได้ โดยการคำนวณ ต้องใช้หลักการ 

ฮวง ซึ่งหมายถึง ลม

จุ้ย หมายถึง น้ำ

ลม จะแสดงถึงความเป็นอยู่ที่ดี และ น้ำ จะแสดงถึงเงินทอง

คำ น ว ณ ต า ม ศาสตร์แล้ว เพราะฉะนั้นในตัวบ้านแต่ละหลังจะมีทิศทางที่ดีแตกต่างกัน

รวมทั้งควรวิเคราะห์ทิศดี-ร้าย ประจำปี (ข้อนี้ ต้ อ ง ป รึ กษ า ผู้ รู้ จริ ง ช่ ว ย คำ นวณ)

ตรวจสอบดวงชะตาชีวิตของตนเองประกอบด้วย 

ไ ม่ ว่ า จ ะ วิ ธี ใ ด ก็ ตาม เช่น ดวงจีน ดวงไทย หรือดวงพม่า ว่าตัวท่านเองมีดวงเก็บเงินอยู่หรือไม่

หากดวงชะตาการเก็บเงินไม่อยู่จริงๆแล้วนั้นต้องเปลี่ยนแปลงวิธีการเก็บเงินของท่าน ให้อยู่ในรูปแบบอื่น เช่น ของที่แปรงเงินได้ง่ายและคุ้มค่า โฉนดที่ดิน สลากออมสิน หรือกรมธรรม์ประกันชีวิต อื่นๆแทนนั้นเองครับ

สภาพ แ ว ด ล้ อ ม ภ า ย ใ น บ้านและรอบสถานที่สำคัญไม่แพ้ใคร

ต้องมีการปรับแต่งเฟอร์นิเจอร์ หรือจัดวางวัตถุสิ่งของให้สะอาด ลมผ่าน แส ง เ ข้ า ไ ด้ เ พื่ อ สิ ริ ม ง ค ล

บ้านที่อาศัยตำ แ ห น่ ง ดี ม า ก แ ค่ ไ ห น

จะต้องมีประตูหลังบ้านที่เล็กกว่าประตูหน้าบ้าน เพราะทางฮวงจุ้ยถือว่า ประตูหน้าบ้านมักเป็นทางเข้าของโชคลาภ และประตูหลังบ้านจะเป็นทางออกของโชคลาภ

ต้องคำนึงถึงการจัดว า ง ตำ แ ห น่ ง ข อ ง ส ถ า น ที่ เ ก็ บ เ งิน

ตำแหน่งที่ดี มีมุมร่ำรวย ของยุค ก็จะทำให้ท่านแสวงหาเงินทองเข้าบ้านได้เช่นกัน

ไม่มี อัตราจ่ายหวย มีให้เล่นแค่ หวยออนไลน์รัฐบาล แถมเสี่ยง เพราะ ไม่รู้ว่าเจ้ามือจะชิ่งหาย เชิดเงิน ปัญหามากมาย เหล่านี้ไม่ควรจะเกิดขึ้นกับนักเล่นหวยไม่ว่าคนไหนก็ตาม เราจะขจัดหายให้หายไปได้

เ รื่ อ ง ที่ น่ า ส น ใ จ

ห น้ า แ

1.ไม้มงคลตามราศีเกิด

กุมารน้องเก้าแผลงฤทธิ์งวดนี้

ห ว ย หุ้ น ไ ท ย คืออะไร คลิ๊ก

ประวัติของเรื่องราว แม่นางกวัก

2.ไม้มงคลตามราศีเกิด

วิธีการทงหวยหุ้นจีน โดยละเอียด