เล่นหวยยังไงให้ปลอดภัย ในยุค 4.0 ที่ทุกอย่างไวจนยุคเก่าตามไม่ทัน

เล่นหวยยังไงให้ปลอดภัย ในปัจจุบันที่กิเลสและความต้องการทางการเงิน ทางดวงชะตา มีมากจนน่าตกใจว่าทำไมกันผู้คนถึงคิดเสี่ยงดวง

เล่นหวยยังไงให้ปลอดภัย ในยุคปัจจุบันที่ทุกอย่างไวไปหมด

จากสถิติตั้งแต่ปี 2561 พบว่ามีคนไทยจาก 60 ล้านกว่าคน ชอบเล่นหวยกันมากถึง 29 ล้านคน ภาค อี ส า น เ ล่ นห ว ยกันมากที่สุดถึง 10.51 ล้านคน รอง ล ง ม า เ ป็ น ภ า คกลาง 5.34 ล้านคน ต่ อ ไ ป ก็ เ ป็ น ภ า ค เห นื อ 4.99 ล้านคน ต่อม า ก็ เ ป็ น ค น ก รุ ง เ ท พ แล ะ ป ริ ม ณ ฑล 4.20 ล้านคน และสุ ด ท้ า ย คื อ ภ า ค ใต้ 3.89 ล้านคน

คนที่เล่นก็เป็นผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย จากข้อมูลนี้แสดงให้เห็นว่าคนไทยชอบเสี่ยงโชคกันมาก

ในชนชั้นแรงงาน

คนที่รวยไม่ใช่คนซื้อแต่เป็นคนขายหรือเจ้ามือ เงินที่ได้จากการถูกหวยไม่มั่นคงไม่ยั่งยืน เพราะเขาจะไม่รู้จักวิธีการบริหารจัดการด้านการเงิน พอได้มาก็ไม่รู้จักวิธีการรักษาหรือนำไปต่อยอด ซึ่งวิธีที่จะเล่นอย่างฉลาด ทำได้ง่าย ๆ โดย

 • ตั้ ง ง บ ป ร ะ ม า ณ ก า ร เ ล่ น ต่ อ ง ว ด ห้ามเกินงบที่ตั้งไว้
  • ควรเป็นเงินที่เหลือจากรายจ่ายในชีวิตประจำวัน เช่น รอบหนึ่งห้ามเกิน 500 บาท เล่นอย่าให้ตัวเองต้องเดือดร้อน ต้องมีวินัยในการเล่น
 • ทำ บั ญ ชี ร า ย รั บ ร า ย จ่ า ย กำ กั บ ก า ร เ ล่น เป็นการฝึกบริหารจัดการด้านการเงิน
  • แล้วลองประเมินผลทุก 3 หรือ 6 เดือน จะเห็นภาพรวมของการลงทุนว่าตกลงได้กำไรหรือขาดทุนกันแน่ การพนั น ไ ม่ เ ค ย ทำ ใ ห้ ใ ครรวยอย่างแท้จริง
 • ถ้าตั้ ง ใ จ จ ะ เ ลิ กก็ค่อย ๆ ลด
  • จาก 500 เหลือ 400, 300… ตามลำดับไปเรื่อย ๆ
 • ถ้ า จ ะ เ ล่ น อ ย่ า ง ฉ ลา ด และปลอดภัย ก็เปลี่ยนการซื้อหวยแบบทิ้งเปล่าไปเป็นเงินลงทุนแบบมีลุ้นมีรวย กับสลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส , สลากธนาคารออมสิน เป็นต้น
  • เงินต้นยังอยู่แถมมีดอกเบี้ย และโชคดีอาจถูกรางวัล ซื้อมากแค่ไหนก็ไม่จนถือว่าเป็นเงินฝากเงินที่มีลุ้นรางวัล เล่นแบบฉลาดไม่ขาดทุน
 • เมื่อมีรายได้จากการถูกหวย ต้องแยกเก็บอย่านำมาเล่นเพิ่ม ไม่เช่นนั้นทุนหายกำไรหด
  • แม้ว่าจะได้มากแค่ไหนก็อย่าไปเพิ่มวงเงินเพื่อซื้อหวยเพิ่ม ควรรักษาระดับ อย่าให้มันมากกว่าเดิม

เ รื่ อ ง ที่ น่ า ส น ใ จ

ห น้ า แ ร ก

สู ต ร ห ว ย ข อ ง เ ห ล่ า เ ซี ยน

เลขเ ด็ดเซียมซี รอบนี้ ที่ไหน คลิ๊ก

ป ร ะ เ ภ ท ก า ร แ ท ง ห ว ย อ อ น ไ ล น์ ที่ ค น นิ ย ม

ประเภท การ แทงหวย ออนไลน์ ที่คน นิยม