ไอ้ส้มฉุน มอบโชคอีกรอบช่วงหยุดยาว 4 วัน ชาวบ้านร้องเฮ

นักท่องเที่ยวจำนวนมากเดินทางมาขอโชคลาภและเลขเด็ด ไอ้ส้มฉุน วัดทรงเสวย ต.หนองน้อย อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท วันที่ 20 พ.ย. ที่ผ่านมา เพราะเป็นช่วงวันหยุดยาวถึง 4 วัน

———————————————————————————————————————————-

บรรดานักลงทุนรายครึ่งเดือน ยังนำของโปรดไอ้ส้มฉุนมาถวายทั้งน้ำแดง ขนมไทย ของเล่น เสื้อผ้าสีแดง ตุ๊กตาปูนปั้น และหนังสติ๊ก ซึ่งเป็นของเล่นชิ้นโปรด

เมื่อถวายขอ งที่ไอ้ส้มฉุนเ ส ร็ จ แ ล ว ค อ ห ว ยเ ห ล่ า นี้ ก็ ข อ โ ช ค จ า ก ไ อ้ ส้ ม ฉุ น ที่ มี ลั ก ษ ณ ะ ไ ม่ เ ห มื อ น ใคร

คือการกระซิบข้างหู ก่อนมาเสี่ยง เซียมซี และ จุดประทัดถวาย เพื่อ ลุ้นหางประทัด

สาเหตุที่ ไอ้ส้มฉุน มีชื่อเสียง เลื่องลือไปทั้ง ประเทศในขณะนี้

เพราะที่ผ่านมามีผู้ที่มากราบไหว้ขอโชคหลายคน ถูกสลากกินแบ่งรัฐบาลรวมมากกว่า 30 งวดติดๆ

นางวลัยพร นักท่องเที่ยวจาก จ.ปทุมธานี เผยว่า ตนใช้โอกาสช่วงวันหยุด ยาวนี้เดินทาง มาท่องเที่ยว ภาคเหนือ และระหว่างทาง ตนมาไหว้พระ และ ขอโชคลาภจาก สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่มีอยู่ตามรายทาง โดยเฉพาะไอ้ส้มฉุน ที่ตนรู้จัก ชื่อเสียงในเรื่ องการให้โชคภาค และเลขเด็ด จากการเสนอข่าว และเมื่ อมีโอกาสผ่าน จ.ชัยนาท จึงตั้งใจ มาแวะเพื่อก ระซิบข้างหูแล ะจุดประทัดเ อาเลขเด็ด

ผู้ศรัทธา รายนี้บ อกอีกว่า คร าวนี้ต นไ ด้เลข 198 และ 95 และแ น่นอนว่าจะ นำไป ซื้อสลากกิ นแบ่งรัฐบาล หากถูกรางวั ลจะกลับม าแก้บนอีกรอบ นึงทันทีครับ

เรื่องที่น่าสนใจ

หน้าแรก

แห ล่ง ขอหวย เหตุ การ ณ์เด็ดๆช่ วงที่ ผ่าน มา

ส ล า ก อ อ ม สิ น คื อ อ ะ ไ ร

ต้ น ต ะ เ คี ย น 3 พ่ อ แ ม่ ลู ก ไ ม่ เ ชื่ อ ต้ อ งเ ชื่ อ

ป ร ะ เภ ท ข อ ง หว ยอ อ น ไ ล น์

เล ข เ ด็ ด ง า น ก ฐิน ชื่ อ ดั ง