4 สูตรหวย ของบรรดานักพนันมากมายในประเทศ กรั่นกรองกันมาแล้วตอน1


4 สูตรหวย การเล่นหวยไม่ว่าจะออนไลน์หรือใต้ดิน นั้นหากไม่มีการคิดไตรตรอง คำนวณเลยในการเ ล่นสิ่งเหล่านี้อาจจะทำให้ชีวิตคุณแย่ลงกว่าเดิมส้ะอีก เพราะงั้นควรศึกษาไว้เกี่ยวกับ 4 สูตรหวย

แจกสูตรหวยใต้ดิน  https://tookhuay.com/ เว็บ หวยออนไลน์ ที่ดีที่สุด หวยหุ้น หวยฮานอย หวยลาว

หลักการคิดคำนวณหวยใต้ดินและออนไลน์ ทั้ง 4 สูตรหวย

1.หลักการคิดหวยใต้ดิน สองตัวบนตรงๆ

สูตรการ คำ นวณ หวยแ บบสอ งตัวบ นตรงๆ จะมีความค ล้ายคลึง กับ วิธี แรกคือกา รใช้หวย จากงว ดที่ผ่านมาใ นรางวัลที่ 1 และเล ขท้าย 2 ตัว โดยมี หลัก กา รคิดที่จะต้องจ ดจำอยู่ 2 สูตรหลักๆ ดังนี้

สูตรคำ นวณแบบ ที่ 1

แสน+สิบ บน+หน่ว ย บน+หน่ว ย ล่าง+หน่ว ยล่าง+หน่ว ยล่าง+1 (คงที่)

สูตร คำนว ณแ บบที่ 2

แสน+สิบบน+หน่ วยล่าง+7 (คงที่)

ตัวอ ย่างวิ ธีคำ นวณ หวยแบบ 2 ตัว บนต รงๆ

หวยรา งวัลที่ 1 งวดป ระจำวันที่ 30 ธันวา คม 62 ออก 510541 เลข ท้า ยส อง ตัว 81

นำสู ตรหลักการคิดแบบที่ 1 มาใช้

วิธีคิด 510541  81 จะได้ 5+4+1+1+1+1+1 (คงที่) ได้ผ ลลัพธ์เ ท่ากับ 14 ให้ดึงเล ขหลักหน่ วยที่ได้อ อ กม าเป็น หมา ยเลข 4

นำสูต รหลักการคิดแบบ ที่ 2 มาใช้

วิธีคิด 510541  81 จะได้ 5+4+1+7(คงที่) จะได้ผลลัพธ์เท่ากับ 17 ให้ดึงเลขหลักหน่วยที่ได้ออกมาเป็นหมายเลข 7

เพียงเท่านี้ คุณก็จะได้ผ ลลัพธ์ของการคิ ดสูตรการแ ทงหวยสองตั วบนตรงๆ แบบไม่ต้ องกลับในงว ดถัดไป คือเลข 47 ลอง นำเลขที่ไ ด้นี้ไปใช้ร่ว มสนุกไ ด้เลย

2. หลักการคิดหวยใต้ดิน สองตัวตรงแบบไม่ต้องกลับ

สำหรั บการเ ลือก ใช้ สู ต รคำ นวณหวยสอง ตัวต รงแบ บไม่ต้องกลับ คุณสามา รถเริ่มต้นได้ โดยการดู ผลออกหวยจากงวดที่ผ่านมาว่า ออ ก หม ายเลขใด หลังจากนั้นให้คุณนำ เลขเหล่า นั้นมาใส่สูตรดังนี้

สูตร คำนว ณ แบบที่ 1

ร้อย+สิบล่าง+หน่วยล่าง+หน่วยล่าง+หน่วยล่าง+หน่วยล่าง+4 (คงที่)

สูตร คำ นว ณ แบบที่ 2

แสน+หมื่น+พัน+พัน+สิบล่าง+2 (คงที่)

ตัวอย่างวิธี คำน ว ณหว ยแบบ 2 ตัวตรงไม่ต้องกลับ

นำสูตร คำนวณ แบบที่ 1 มาใช้

ร้อย+สิบล่าง+หน่วย ล่าง+หน่วยล่าง+หน่วยล่าง+หน่วย ล่าง+4 (คงที่) 

ซึ่งเราจะ นำเลขรา งวัลที่ 1 และ เลขท้ ายสองตัว งวดที่แล้วนำ มาใช้ในการ หาผลลัพธ์ดัง ตัวอย่างต่อไป นี้

หวยรางวัลที่ 1 ออก 589227 เลขท้า ยสองตัว 06

วิธี คิด 589227  06 จะได้ 2+0+6+6+6+6+4 (คงที่) ได้ผลลัพธ์ เท่ากับ 30 ให้ ดึงเลข หลัก หน่วยที่ ได้อ อกมา เป็นหม ายเ ลข 0

นำสูตร คำนวณ แ บบที่ 2 มาใช้

แสน+หมื่น+พัน+พัน+สิบล่าง+2 (คงที่) 

โดยใช้ เลขรา งวั ลที่ 1 และ เลขท้ ายสองตังงวดที่ แล้วนำมาใช้ ในการหา ผ ลลัพธ์

ตัวอย่าง

วิธีคิด 589227  06 จะได้ 5+8+9+9+0+2(คงที่) จะได้ ผลลัพธ์เ ท่ากับ 33 ให้ดึงเล ขหลัก หน่วย ที่ได้อ อกมาเป็น หมาย เลข 3

ผลลัพธ์ ที่ได้จา กการคิ ดสูตรกา รแทงหว ยสองตั วตรง แบบไ ม่ต้องกลับใ นงวดถัดไป คือ เลข 03

เพี ยงเท่านี้ คุณสาม ารถนำ เลข 03 ใช้แทงใน งวดถัดไปได้ เลยเป็นอีก หนึ่ง วิธีคำนว ณดีๆ ที่หลายคน ใช้กันเยอะ เห มือน กัน

***

สามาร ถซื้อ เลขดัง หวยออนไลน์ได้ที่ นี่นะครับเว็บดีเรามั่นใจ ด้วยคุณ ภาพ เว็บหวย ที่ดีที่สุด

***

เรื่องที่น่าสนใจ

หน้าแรก

พี่ไข่วัดเจดีย์

จุ ด โ ช ค ล า ภเงินทองที่เข้ามาหา

ใ ส่ แ ห ว น ใ ห้รวย ใส่ยังไง

สถิติหวยออกประจำวันจันทร์นี้

ต้ น ไ ม้ เ ส ริ ม โ ชคของคนต่างประเทศบ้าง

หวยใต้ดิน คืออะไร

ถูกหวยรางวัลที่ 1

ประวัติความเชื่อแม่นางกวัก

หวยเด็ด เจ้าแม่มาเอง